Hoe converteer je tijd in milliseconden naar uren, min, sec formaat in JavaScript?

Ik heb een tijd van een aantal milliseconden en ik wil het omzetten naar een HH:MM:SSformaat. Het zou rond moeten lopen, met milliseconds = 86400000Ik wil 00:00:00krijgen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Wat dacht je van het maken van een functie als deze:

function msToTime(duration) {
 var milliseconds = Math.floor((duration % 1000) / 100),
  seconds = Math.floor((duration / 1000) % 60),
  minutes = Math.floor((duration / (1000 * 60)) % 60),
  hours = Math.floor((duration / (1000 * 60 * 60)) % 24);
 hours = (hours < 10) ? "0" + hours : hours;
 minutes = (minutes < 10) ? "0" + minutes : minutes;
 seconds = (seconds < 10) ? "0" + seconds : seconds;
 return hours + ":" + minutes + ":" + seconds + "." + milliseconds;
}
console.log(msToTime(300000))

Snippet uitvouwen


Antwoord 2, autoriteit 44%

Om tijd in milliseconden om te zetten in een door mensen leesbaar formaat.

function msToTime(ms) {
 let seconds = (ms / 1000).toFixed(1);
 let minutes = (ms / (1000 * 60)).toFixed(1);
 let hours = (ms / (1000 * 60 * 60)).toFixed(1);
 let days = (ms / (1000 * 60 * 60 * 24)).toFixed(1);
 if (seconds < 60) return seconds + " Sec";
 else if (minutes < 60) return minutes + " Min";
 else if (hours < 24) return hours + " Hrs";
 else return days + " Days"
}
console.log(msToTime(1000))
console.log(msToTime(10000))
console.log(msToTime(300000))
console.log(msToTime(3600000))
console.log(msToTime(86400000))

Snippet uitvouwen


Antwoord 3, autoriteit 16%

Ik had hetzelfde probleem, dit is wat ik uiteindelijk deed:

function parseMillisecondsIntoReadableTime(milliseconds){
 //Get hours from milliseconds
 var hours = milliseconds / (1000*60*60);
 var absoluteHours = Math.floor(hours);
 var h = absoluteHours > 9 ? absoluteHours : '0' + absoluteHours;
 //Get remainder from hours and convert to minutes
 var minutes = (hours - absoluteHours) * 60;
 var absoluteMinutes = Math.floor(minutes);
 var m = absoluteMinutes > 9 ? absoluteMinutes : '0' + absoluteMinutes;
 //Get remainder from minutes and convert to seconds
 var seconds = (minutes - absoluteMinutes) * 60;
 var absoluteSeconds = Math.floor(seconds);
 var s = absoluteSeconds > 9 ? absoluteSeconds : '0' + absoluteSeconds;
 return h + ':' + m + ':' + s;
}
var time = parseMillisecondsIntoReadableTime(86400000);
alert(time);

Snippet uitvouwen


Antwoord 4, autoriteit 13%

Hier is mijn oplossing

let h,m,s;
h = Math.floor(timeInMiliseconds/1000/60/60);
m = Math.floor((timeInMiliseconds/1000/60/60 - h)*60);
s = Math.floor(((timeInMiliseconds/1000/60/60 - h)*60 - m)*60);

// om tijdnotatie 00:00:00 te krijgen

s < 10 ? s = `0${s}`: s = `${s}`
m < 10 ? m = `0${m}`: m = `${m}`
h < 10 ? h = `0${h}`: h = `${h}`
console.log(`${s}:${m}:${h}`);

Antwoord 5, autoriteit 12%

Deze keert tijd terug zoals YouTube-video’s

  function getYoutubeLikeToDisplay(millisec) {
    var seconds = (millisec / 1000).toFixed(0);
    var minutes = Math.floor(seconds / 60);
    var hours = "";
    if (minutes > 59) {
      hours = Math.floor(minutes / 60);
      hours = (hours >= 10) ? hours : "0" + hours;
      minutes = minutes - (hours * 60);
      minutes = (minutes >= 10) ? minutes : "0" + minutes;
    }
    seconds = Math.floor(seconds % 60);
    seconds = (seconds >= 10) ? seconds : "0" + seconds;
    if (hours != "") {
      return hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
    }
    return minutes + ":" + seconds;
  }

Uitvoer:

 • getYoutubeLikeToDisplay(129900) = “2:10”
 • getYoutubeLikeToDisplay(1229900) = “20:30”
 • getYoutubeLikeToDisplay(21229900) = “05:53:50”

Antwoord 6, autoriteit 7%

Sorry, laat op het feest. Het geaccepteerde antwoord paste niet bij mij, dus ik heb het zelf geschreven.

Uitvoer:

2h 59s
1h 59m
1h
1h 59s
59m 59s
59s

Code (Typescript):

function timeConversion(duration: number) {
 const portions: string[] = [];
 const msInHour = 1000 * 60 * 60;
 const hours = Math.trunc(duration / msInHour);
 if (hours > 0) {
  portions.push(hours + 'h');
  duration = duration - (hours * msInHour);
 }
 const msInMinute = 1000 * 60;
 const minutes = Math.trunc(duration / msInMinute);
 if (minutes > 0) {
  portions.push(minutes + 'm');
  duration = duration - (minutes * msInMinute);
 }
 const seconds = Math.trunc(duration / 1000);
 if (seconds > 0) {
  portions.push(seconds + 's');
 }
 return portions.join(' ');
}
console.log(timeConversion((60 * 60 * 1000) + (59 * 60 * 1000) + (59 * 1000)));
console.log(timeConversion((60 * 60 * 1000) + (59 * 60 * 1000)       ));
console.log(timeConversion((60 * 60 * 1000)                 ));
console.log(timeConversion((60 * 60 * 1000)          + (59 * 1000)));
console.log(timeConversion(          (59 * 60 * 1000) + (59 * 1000)));
console.log(timeConversion(                   (59 * 1000)));

Antwoord 7, autoriteit 4%

De bovenstaande fragmenten werken niet voor zaken met meer dan 1 dag (ze worden gewoon genegeerd).

Hiervoor kunt u gebruiken:

function convertMS(ms) {
  var d, h, m, s;
  s = Math.floor(ms / 1000);
  m = Math.floor(s / 60);
  s = s % 60;
  h = Math.floor(m / 60);
  m = m % 60;
  d = Math.floor(h / 24);
  h = h % 24;
  h += d * 24;
  return h + ':' + m + ':' + s;
}

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Met dank aan https://gist.github.com/remino/1563878


Antwoord 8, autoriteit 2%

Ik had maar één dag nodig, 24 uur, dit was mijn mening:

const milliseconds = 5680000;
const hours = `0${new Date(milliseconds).getHours() - 1}`.slice(-2);
const minutes = `0${new Date(milliseconds).getMinutes()}`.slice(-2);
const seconds = `0${new Date(milliseconds).getSeconds()}`.slice(-2);
const time = `${hours}:${minutes}:${seconds}`
console.log(time);

Snippet uitvouwen


Antwoord 9

mijn oplossing

var sunriseMills = 1517573074000;     // sunrise in NewYork on Feb 3, 2018 - UTC time
var offsetCityMills = -5 * 3600 * 1000;  // NewYork delay to UTC 
var offsetDeviceMills = new Date().getTimezoneOffset() * 60 * 1000 ; // eg. I live in Romania (UTC+2) >> getTimezoneOffset() = 120
var textTime = new Date(sunriseMills + offsetCityMills + offsetDeviceMills) 
  .toLocaleTimeString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric' });

textTime wordt ‘7.04 AM


Antwoord 10

Voortbouwend op het antwoord van @Rick, ik heb liever zoiets als dit:

function msToReadableTime(time){
 const second = 1000;
 const minute = second * 60;
 const hour = minute * 60;
 let hours = Math.floor(time / hour % 24);
 let minutes = Math.floor(time / minute % 60);
 let seconds = Math.floor(time / second % 60);
 return hours + ':' + minutes + ":" + seconds;
}

Antwoord 11

Als u typoscript gebruikt, kan dit een goede zaak voor u zijn

enum ETime {
 Seconds = 1000,
 Minutes = 60000,
 Hours = 3600000,
 SecInMin = 60,
 MinInHours = 60,
 HoursMod = 24,
 timeMin = 10,
}
interface ITime {
 millis: number
 modulo: number
}
const Times = {
 seconds: {
  millis: ETime.Seconds,
  modulo: ETime.SecInMin,
 },
 minutes: {
  millis: ETime.Minutes,
  modulo: ETime.MinInHours,
 },
 hours: {
  millis: ETime.Hours,
  modulo: ETime.HoursMod,
 },
}
const dots: string = ":"
const msToTime = (duration: number, needHours: boolean = true): string => {
 const getCorrectTime = (divider: ITime): string => {
  const timeStr: number = Math.floor(
   (duration / divider.millis) % divider.modulo,
  )
  return timeStr < ETime.timeMin ? "0" + timeStr : String(timeStr)
 }
 return (
  (needHours ? getCorrectTime(Times.hours) + dots : "") +
  getCorrectTime(Times.minutes) +
  dots +
  getCorrectTime(Times.seconds)
 )
}

Antwoord 12

In mijn implementatie gebruikte ik Moment.js:

export default (value) => 
 const duration = moment.duration(value);
 const milliseconds = duration.milliseconds();
 const seconds = duration.seconds();
 const minutes = duration.minutes();
 const hours = duration.hours();
 const day = duration.days();
 const sDay = `${day}d `;
 const sHours = (hours < 10) ? `0${hours}h ` : `${hours}h `;
 const sMinutes = (minutes < 10) ? `0${minutes}' ` : `${minutes}' `;
 const sSeconds = (seconds < 10) ? `0${seconds}" ` : `${seconds}" `;
 const sMilliseconds = `${milliseconds}ms`;
 ...
}

Toen ik de snaren eenmaal had, heb ik ze gecomponeerd zoals ik wilde.


Antwoord 13

Ik werk voor mij omdat ik milliseconden=1592380675409 krijg met de javascript-methode getTime() die het aantal milliseconden tussen middernacht van 1 januari 1970 en de opgegeven datum retourneert.

var d = new Date();//Wed Jun 17 2020 13:27:55 GMT+0530 (India Standard Time)
var n = d.getTime();//1592380675409 this value is store somewhere
//function call 
console.log(convertMillisecToHrMinSec(1592380675409));
var convertMillisecToHrMinSec = (time) => {
 let date = new Date(time);
 let hr = date.getHours();
 let min = date.getMinutes();
 let sec = date.getSeconds();
 hr = (hr < 10) ? "0"+ hr : hr;
 min = (min < 10) ? "0"+ min : min;
 sec = (sec < 10) ? "0"+ sec : sec;
 return hr + ':' + min + ":" + sec;//01:27:55
}

Antwoord 14

Ik kwam onlangs deze situatie tegen. Mijn focus lag op duidelijke leesbaarheid en herbruikbaarheid.

Gebruik

(Zie functiedefinitie hieronder)

timeUnits(86400000) // {days: 1, hours: 0, minutes: 0, seconds: 0, ms: 0}

Dan kun je de gegevens gebruiken om te doen wat je wilt (zoals een string bouwen).

Andere voorbeelden:

timeUnits(214870123) // {days: 2, hours: 11, minutes: 41, seconds: 10, ms: 123}
timeUnits('70123') // null

Functie

/**
 * Converts milliseconds into greater time units as possible
 * @param {int} ms - Amount of time measured in milliseconds
 * @return {Object|null} Reallocated time units. NULL on failure.
 */
function timeUnits( ms ) {
  if ( !Number.isInteger(ms) ) {
    return null
  }
  /**
   * Takes as many whole units from the time pool (ms) as possible
   * @param {int} msUnit - Size of a single unit in milliseconds
   * @return {int} Number of units taken from the time pool
   */
  const allocate = msUnit => {
    const units = Math.trunc(ms / msUnit)
    ms -= units * msUnit
    return units
  }
  // Property order is important here.
  // These arguments are the respective units in ms.
  return {
    // weeks: (604800000), // Uncomment for weeks
    days: allocate(86400000),
    hours: allocate(3600000),
    minutes: allocate(60000),
    seconds: allocate(1000),
    ms: ms // remainder
  }
}

Het is zo geschreven dat je gemakkelijk andere eenheden kunt implementeren (bijvoorbeeld waar ik wekenlang commentaar heb gegeven op de implementatie), zolang je hun waarde in milliseconden weet.

Other episodes