Hoe converteer je een int-waarde naar een string in Go?

s is ‘E’, maar wat ik wil is “123”

Vertel me hoe ik “123” kan krijgen.

En in Java kan ik op deze manier doen:

String s = "ab" + "c" // s is "abc"

hoe kan ik twee strings concatin Go?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik het strconvpakket Itoafunctie.

Bijvoorbeeld:

package main
import (
  "strconv"
  "fmt"
)
func main() {
  t := strconv.Itoa(123)
  fmt.Println(t)
}

Je kunt strings eenvoudig samenvoegen door ze te +in te voeren, of door de functie Jointe gebruiken van de stringspakket.


Antwoord 2, autoriteit 18%

fmt.Sprintf("%v",value);

Als u het specifieke type waarde kent, gebruikt u de bijbehorende opmaak, bijvoorbeeld %dvoor int

Meer info – fmt


Antwoord 3, autoriteit 6%

Het is interessant op te merken dat strconv.Itoaafkortingvoor

func FormatInt(i int64, base int) string

met grondtal 10

Bijvoorbeeld:

strconv.Itoa(123)

is gelijk aan

strconv.FormatInt(int64(123), 10)

Antwoord 4, autoriteit 6%

fmt.Sprintf, strconv.Itoaen strconv.FormatIntzullen het werk doen. Maar Sprintfzal het pakket reflectgebruiken, en het zal nog een object toewijzen, dus het is geen efficiënte keuze.


Antwoord 5, autoriteit 4%

Je kunt fmt.Sprintfof strconv.FormatFloat

Bijvoorbeeld

package main
import (
  "fmt"
)
func main() {
  val := 14.7
  s := fmt.Sprintf("%f", val)
  fmt.Println(s)
}

Antwoord 6, autoriteit 3%

In dit geval doen zowel strconvals fmt.Sprintfhetzelfde werk, maar met het strconvpakket Itoafunctie is de beste keuze, omdat fmt.Sprintfnog een object toewijst tijdens de conversie.


bekijk de benchmark hier: https://gist.github.com/evalphobia/caee1602969a640a4530

zie bijvoorbeeld https://play.golang.org/p/hlaz_rMa0D.


Antwoord 7

int64converteren:

n := int64(32)
str := strconv.FormatInt(n, 10)
fmt.Println(str)
// Prints "32"

Antwoord 8

ok, de meeste hebben je iets goeds laten zien.
Laat me je dit geven:

// ToString Change arg to string
func ToString(arg interface{}, timeFormat ...string) string {
  if len(timeFormat) > 1 {
    log.SetFlags(log.Llongfile | log.LstdFlags)
    log.Println(errors.New(fmt.Sprintf("timeFormat's length should be one")))
  }
  var tmp = reflect.Indirect(reflect.ValueOf(arg)).Interface()
  switch v := tmp.(type) {
  case int:
    return strconv.Itoa(v)
  case int8:
    return strconv.FormatInt(int64(v), 10)
  case int16:
    return strconv.FormatInt(int64(v), 10)
  case int32:
    return strconv.FormatInt(int64(v), 10)
  case int64:
    return strconv.FormatInt(v, 10)
  case string:
    return v
  case float32:
    return strconv.FormatFloat(float64(v), 'f', -1, 32)
  case float64:
    return strconv.FormatFloat(v, 'f', -1, 64)
  case time.Time:
    if len(timeFormat) == 1 {
      return v.Format(timeFormat[0])
    }
    return v.Format("2006-01-02 15:04:05")
  case jsoncrack.Time:
    if len(timeFormat) == 1 {
      return v.Time().Format(timeFormat[0])
    }
    return v.Time().Format("2006-01-02 15:04:05")
  case fmt.Stringer:
    return v.String()
  case reflect.Value:
    return ToString(v.Interface(), timeFormat...)
  default:
    return ""
  }
}

Antwoord 9

Een andere optie:

package main
import "fmt"
func main() {
  n := 123
  s := fmt.Sprint(n)
  fmt.Println(s == "123")
}

https://golang.org/pkg/fmt#Sprint


Antwoord 10

package main
import (
  "fmt" 
  "strconv"
)
func main(){
//First question: how to get int string?
  intValue := 123
  // keeping it in separate variable : 
  strValue := strconv.Itoa(intValue) 
  fmt.Println(strValue)
//Second question: how to concat two strings?
  firstStr := "ab"
  secondStr := "c"
  s := firstStr + secondStr
  fmt.Println(s)
}

Other episodes