wat is het fundamentele verschil tussen stapel en wachtrij?

Wat is het fundamentele verschil tussen stapel en wachtrij??

Help me alsjeblieft, ik kan het verschil niet vinden.

Hoeonderscheid je een stapel en een wachtrij?

Ik zocht naar het antwoord in verschillende links en vond dit antwoord..

Bij programmeren op hoog niveau,

een stapel wordt gedefinieerd als een lijst of opeenvolging van elementen die wordt verlengd door nieuwe elementen “bovenop” bestaande elementen te plaatsen en verkort door elementen boven op bestaande elementen te verwijderen. Het is een ADT [Abstract Data Type] met wiskundige bewerkingen van “push” en “pop”.

Een wachtrij is een reeks elementen die wordt toegevoegd door het nieuwe element achter de bestaande te plaatsen en verkort door elementen voor de wachtrij te verwijderen. Het is een ADT [Abstract Data Type]. Er is meer aan deze termen die worden begrepen bij het programmeren van Java, C++, Python enzovoort.

Kan ik een meer gedetailleerd antwoord krijgen? Help me alsjeblieft.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Stackis een LIFO-gegevensstructuur (last in first out). De bijbehorende link naar wikipedia bevat een gedetailleerde beschrijving en voorbeelden.

Wachtrijis een FIFO-gegevensstructuur (first in first out). De bijbehorende link naar wikipedia bevat een gedetailleerde beschrijving en voorbeelden.


Antwoord 2, autoriteit 88%

Stel je een stapel papiervoor. Het laatste stuk dat in de stapel wordt gelegd, ligt bovenaan, dus het is het eerste dat eruit komt. Dit is LIFO. Het toevoegen van een stuk papier wordt “duwen” genoemd en het verwijderen van een stuk papier wordt “knallen” genoemd.

Stel je een wachtrij voor in de winkel. De eerste persoon in de rij is de eerste persoon die uit de rij gaat. Dit is FIFO. Een persoon die in de rij staat, wordt “in de wachtrij geplaatst”, en een persoon die uit de rij gaat, wordt “uit de wachtrij gehaald”.


Antwoord 3, autoriteit 55%

Een visueel model

PannenkoekStack(LIFO)

De enige manier om er een toe te voegen en/of te verwijderen is van bovenaf.

pannenkoekenstapel

LijnWachtrij(FIFO)

Als iemand aankomt, komen ze aan het einde van de rij en als iemand weggaat, vertrekken ze voor in de rij.

dmv lijn

Leuk weetje:de Britten noemen rijen mensen een Wachtrij


Antwoord 4, autoriteit 24%

Je kunt beide zien als een geordende lijst van dingen (geordend op het moment dat ze aan de lijst werden toegevoegd). Het belangrijkste verschil tussen de twee is hoe nieuwe elementen de lijst binnenkomen en oude elementen de lijst verlaten.

Voor een stapel, als ik een lijst a, b, cheb, en ik voeg dtoe, wordt deze aan het einde toegevoegd, dus ik krijg a,b,c,d. Als ik een element van de lijst wil laten verschijnen, verwijder ik het laatste element dat ik heb toegevoegd, namelijk d. Na een pop is mijn lijst nu weer a,b,c

Voor een wachtrij voeg ik op dezelfde manier nieuwe elementen toe. a,b,cwordt a,b,c,dna het toevoegen van d. Maar als ik nu pop, moet ik een element van de voorkant van de lijst nemen, dus het wordt b,c,d.

Het is heel eenvoudig!


Antwoord 5, autoriteit 9%

Wachtrij

Wachtrij is een geordende verzameling items.

Items worden aan de ene kant verwijderd, de ‘voorkant’ van de wachtrij.

Items worden ingevoegd aan het andere uiteinde, de ‘achterkant’ van de wachtrij.

Het eerste item dat wordt ingevoegd, is het eerste dat wordt verwijderd (FIFO).

Stapel

Stack is een verzameling items.

Het geeft toegang tot slechts één gegevensitem: het laatst ingevoegde item.

Items zijn ingevoegd & verwijderd aan de ene kant genaamd ‘Top of the stack’.

Het is een dynamisch & constant veranderend object.

Alle data-items worden bovenop de stapel geplaatst en van de bovenkant verwijderd

Deze toegangsstructuur staat bekend als Last in First out-structuur (LIFO)


Antwoord 6, autoriteit 8%

STAPEL:

  1. Stack wordt gedefinieerd als een lijst met elementen waarin we alleen bovenaan de stapel elementen kunnen invoegen of verwijderen.
  2. Het gedrag van een stapel is als een Last-In First-Out (LIFO)-systeem.
  3. Stack wordt gebruikt om parameters tussen functies door te geven. Bij een aanroep van een functie worden de parameters en lokale variabelen op een stapel opgeslagen.
  4. Programmeertalen op hoog niveau, zoals Pascal, c, enz. die ondersteuning bieden voor recursie, gebruiken de stapel voor boekhouding. Onthoud dat bij elke recursieve aanroep de huidige waarde van parameters, lokale variabelen en het retouradres (het adres waarnaar de besturing moet terugkeren na de aanroep) moet worden opgeslagen.

WACHTRIJ:

  1. Wachtrij is een verzameling van hetzelfde type element. Het is een lineaire lijst waarin invoegingen kunnen plaatsvinden aan het ene uiteinde van de lijst, genaamd achtervan de lijst, en verwijderingen kunnen alleen plaatsvinden aan het andere uiteinde, de zogenaamde vooraanvan de lijst
  2. Het gedrag van een wachtrij is als een First-In-First-Out (FIFO)-systeem.

Antwoord 7, autoriteit 4%

Een stapel is een verzameling elementen die één voor één kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Elementen worden opgehaald in omgekeerde volgorde van hun opslagtijd, d.w.z. het laatst opgeslagen element is het volgende element dat moet worden opgehaald. Een stapel wordt soms een Last-In-First-Out (LIFO) of First-In-Last-Out (FILO) -structuur genoemd. Eerder opgeslagen elementen kunnen niet worden opgehaald totdat het laatste element (meestal het ‘top’-element genoemd) is opgehaald.

Een wachtrij is een verzameling elementen die één voor één kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Elementen worden opgehaald in volgorde van hun opslagtijd, d.w.z. het eerste opgeslagen element is het volgende element dat moet worden opgehaald. Een wachtrij wordt soms een First-In-First-Out (FIFO) of Last-In-Last-Out (LILO)-structuur genoemd. Elementen die vervolgens worden opgeslagen, kunnen niet worden opgehaald totdat het eerste element (meestal het ‘front’-element genoemd) is opgehaald.


Antwoord 8

STAPEL:
Stapel wordt gedefinieerd als een lijst met elementen waarin we elementen alleen bovenaan de stapel kunnen invoegen of verwijderen

Stack wordt gebruikt om parameters tussen functies door te geven. Bij een aanroep van een functie worden de parameters en lokale variabelen op een stapel opgeslagen.

Een stapel is een verzameling elementen die één voor één kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Elementen worden opgehaald in omgekeerde volgorde van hun opslagtijd, d.w.z. het laatst opgeslagen element is het volgende element dat moet worden opgehaald. Een stapel wordt soms een Last-In-First-Out (LIFO) of First-In-Last-Out (FILO) -structuur genoemd. Eerder opgeslagen elementen kunnen niet worden opgehaald totdat het laatste element (meestal het ‘top’-element genoemd) is opgehaald.

WACHTRIJ:

Wachtrij is een verzameling van hetzelfde type element. Het is een lineaire lijst waarin invoegingen aan het ene uiteinde van de lijst kunnen plaatsvinden, de achterkant van de lijst genoemd, en verwijderingen alleen aan het andere uiteinde, de voorkant van de lijst genoemd.

Een wachtrij is een verzameling elementen die één voor één kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Elementen worden opgehaald in volgorde van hun opslagtijd, d.w.z. het eerste opgeslagen element is het volgende element dat moet worden opgehaald. Een wachtrij wordt soms een First-In-First-Out (FIFO) of Last-In-Last-Out (LILO)-structuur genoemd. Elementen die vervolgens worden opgeslagen, kunnen niet worden opgehaald totdat het eerste element (meestal het ‘front’-element genoemd) is opgehaald.


Antwoord 9

Om te proberen de beschrijving van een stapel en een wachtrij te vereenvoudigen,
Het zijn beide dynamische ketens van informatie-elementen die toegankelijk zijn vanaf het ene uiteinde van de keten en het enige echte verschil tussen beide is het feit dat:

bij het werken met een stapel

  • je voegt elementen toe aan het ene uiteinde van de keten en
  • je haalt en/of verwijdert elementen uit hetzelfde uiteinde van de keten

terwijl met een wachtrij

  • je voegt elementen toe aan het ene uiteinde van de keten en
  • je haalt ze op/verwijdert ze van de andere kant

OPMERKING:
Ik gebruik de abstracte bewoording van ophalen/verwijderen in deze context omdat er gevallen zijn waarin u het element gewoon uit de keten haalt of in zekere zin gewoon leest of toegang krijgt tot de waarde ervan, maar er zijn ook gevallen waarin u het element uit de keten verwijdert en ten slotte zijn er gevallen waarin u beide acties met dezelfde oproep uitvoert.

Ook het woordelement wordt met opzet gebruikt om de denkbeeldige keten zoveel mogelijk te abstraheren en los te koppelen van een specifieke programmeertaal
voorwaarden. Deze abstracte informatie-entiteit genaamd element kan van alles zijn, van een pointer, een waarde, een string of karakters, een object,… afhankelijk van de taal.

In de meeste gevallen is het echter een waarde of een geheugenlocatie (d.w.z. een aanwijzer). En de rest verbergt dit feit gewoon achter het taaljargon<

Een wachtrij kan handig zijn wanneer de volgorde van de elementen belangrijk is en precies hetzelfde moet zijn als toen de elementen voor het eerst in uw programma kwamen. Bijvoorbeeld wanneer u een audiostream verwerkt of wanneer u netwerkgegevens buffert. Of wanneer u enige vorm van opslag en doorstuurverwerking uitvoert. In al deze gevallen moet de volgorde van de elementen in dezelfde volgorde worden uitgevoerd als waarin ze in uw programma zijn binnengekomen, anders houdt de informatie mogelijk geen steek meer. Je zou je programma dus kunnen breken in een deel dat gegevens van een invoer leest, wat verwerking doet en ze in een wachtrij schrijft en een deel dat gegevens uit de wachtrij ophaalt, verwerkt ze en bewaart ze in een andere wachtrij voor verdere verwerking of verzending van de gegevens .

Een stapel kan handig zijn wanneer u tijdelijk een element moet opslaan dat in de onmiddellijke stap(pen) van uw programma zal worden gebruikt. Programmeertalen gebruiken bijvoorbeeld meestal een stapelstructuur om variabelen door te geven aan functies. Wat ze eigenlijk doen, is de functieargumenten in de stapel opslaan (of pushen) en vervolgens naar de functie springen waar ze hetzelfde aantal elementen uit de stapel verwijderen en ophalen (of eruit halen). Op die manier is de grootte van de stapel afhankelijk van het aantal geneste aanroepen van functies. Bovendien, nadat een functie is aangeroepen en klaar is met wat deze aan het doen was, laat deze de stapel in exact dezelfde staat achter als voordat deze werd aangeroepen! Op die manier kan elke functie met de stapel werken en negeren ze hoe andere functies ermee werken.

Ten slotte moet u weten dat er andere termen worden gebruikt voor hetzelfde of vergelijkbare concepten. Een stapel kan bijvoorbeeld een heap worden genoemd. Er zijn ook hybride versies van deze concepten, een double-ended wachtrij kan zich bijvoorbeeld tegelijkertijd gedragen als een stapel en als een wachtrij, omdat deze voor beide uiteinden tegelijk toegankelijk is. Bovendien betekent het feit dat een gegevensstructuur aan u wordt geleverd als een stapel of als een wachtrij, niet noodzakelijkerwijs dat deze als zodanig is geïmplementeerd, er zijn gevallen waarin een gegevensstructuur als iets kan worden geïmplementeerd en als een specifieke gegevensstructuur eenvoudigweg omdat het kan worden gemaakt om zich als zodanig te gedragen. Met andere woorden, als je een push-en-pop-methode aan een datastructuur geeft, worden ze op magische wijze stapels!


Antwoord 10

STACK is een LIFO-lijst (last in, first out). betekent dat er 3 elementen in de stapel worden ingevoegd, d.w.z. 10,20,30.
10 wordt eerst ingevoegd & 30 wordt als laatste ingevoegd, dus 30 wordt eerst verwijderd van stapel & 10 is de laatste
verwijderd van stapel. Dit is een LIFO-lijst (Last In First Out).

WACHTRIJ is FIFO-lijst (First In First Out). Dit betekent dat eerst een element wordt ingevoegd dat moet worden
eerst verwijderd, bijvoorbeeld wachtrij van mensen.


Antwoord 11

Stapelt een beschouwd als een verticale collectie. Begrijp eerst dat een verzameling een OBJECT is dat andere kleinere OBJECTEN verzamelt en organiseert. Deze kleinere OBJECTEN worden gewoonlijk Elementen genoemd. Deze elementen worden op de stapel “geduwd” in een A B C-volgorde waarbij A de eerste is en C de laatste. verticaal ziet het er als volgt uit:
3e element toegevoegd) C
2e element toegevoegd) B
1e element toegevoegd) A

Merk op dat de “A” die het eerst aan de stapel is toegevoegd, onderaan staat.
Als je de “A” van de stapel wilt verwijderen, moet je eerst “C”, dan “B” en als laatste je doelelement “A” verwijderen. De stapel vereist een LIFO-benadering bij het omgaan met de complexiteit van een stapel. (Last In First Out) Bij het verwijderen van een element uit een stapel, is de juiste syntaxis pop. we verwijderen geen element van een stapel, we “kappen” het eraf.

Onthoud dat “A” het eerste element was dat op de stapel werd geduwd en “C” het laatste item was dat op de stapel werd geduwd. Als u besluit dat u wilt zien wat er onderaan de stapel ligt, aangezien de 3 elementen op de stapel liggen, in volgorde A is de eerste B is de tweede en C is het derde element, dan moet de bovenkant eraf worden gegooid en dan de tweede element toegevoegd om de onderkant van de stapel te zien.


Antwoord 12

Simpel gezegd, een stapel is een gegevensstructuur die gegevens ophaalt in de tegenovergestelde volgorde waarin ze waren opgeslagen. Dit betekent dat invoegen en verwijderen beide het LIFO-systeem (Last In First Out) volgen. Je hebt alleenooit toegang tot de bovenkant van de stapel.

Met een wachtrij haalt het gegevens op in dezelfde volgorde als waarin het is gesorteerd. Je hebt toegang tot de voorkant van de wachtrij bij het verwijderen en de achterkant bij het toevoegen. Dit volgt het FIFO-systeem (First In First Out).

Stacks gebruiken push, pop, peek, size en clear. Wachtrijen gebruiken Enqueue, dequeue, peek, size en clear.

Other episodes