Waarom roept GCC libc’s sqrt() aan zonder het resultaat te gebruiken?

Gebruik GCC 6.3, de volgende C++-code:

#include <cmath>
#include <iostream>
void norm(double r, double i)
{
  double n = std::sqrt(r * r + i * i);
  std::cout << "norm = " << n;
}

genereert de volgende x86-64-assembly:

norm(double, double):
    mulsd  %xmm1, %xmm1
    subq  $24, %rsp
    mulsd  %xmm0, %xmm0
    addsd  %xmm1, %xmm0
    pxor  %xmm1, %xmm1
    ucomisd %xmm0, %xmm1
    sqrtsd %xmm0, %xmm2
    movsd  %xmm2, 8(%rsp)
    jbe   .L2
    call  sqrt
.L2:
    movl  std::cout, %edi
    movl  $7, %edx
    movl  $.LC1, %esi
    call  std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::__ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*, long)
    movsd  8(%rsp), %xmm0
    movl  std::cout, %edi
    addq  $24, %rsp
    jmp   std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<double>(double)

Voor de aanroep naar std::sqrtdoet GCC dit eerst met behulp van sqrtsden slaat het resultaat op de stapel op. Als het overloopt, roept het de functie libc sqrtaan. Maar daarna slaat het nooit de xmm0op en vóór de tweede aanroep van operator<<herstelt het de waarde van de stapel (omdat xmm0ging verloren bij de eerste oproep naar operator<<).

Met een eenvoudigere std::cout << n;, het is nog duidelijker:

subq  $24, %rsp
movsd  %xmm1, 8(%rsp)
call  sqrt
movsd  8(%rsp), %xmm1
movl  std::cout, %edi
addq  $24, %rsp
movapd %xmm1, %xmm0
jmp   std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<double>(double)

Waarom gebruikt GCC de xmm0-waarde niet berekend door libc sqrt?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het is niet nodig om sqrtaan te roepen om het resultaat te berekenen; het is al berekend door de SQRTSD-instructie. Het roept sqrtaan om het vereiste gedrag volgens de standaard te genereren wanneer een negatief getal wordt doorgegeven aan sqrt(stel bijvoorbeeld errnoin en/of een drijvende-komma-uitzondering opwerpen). De PXOR-, UCOMISD- en JBE-instructies testen of het argument kleiner is dan 0 en sla de aanroep over naar sqrtals dit niet waar is.

Other episodes