‘Int’ object heeft geen attribuut ‘APPEND’

Wanneer ik deze code uitvoer, wordt volgende fout opgetreden, ik ben nieuw voor het programmeren en ik weet dat ik een stel nutteloze arrays heb. Ik weet niet waar mijn fout is zoals ik heb verklaard jals een array. Ik ben helemaal uit ideeën.

import pyodbc,nltk,array,re,itertools
cnxn = pyodbc.connect('Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=127.0.0.1;Port=3306;Database=information_schema;User=root; Password=1234;Option=3;')
cursor = cnxn.cursor()
cursor.execute("use collegedatabase ;")
cursor.execute("select * from sampledata ; ")
cnxn.commit()
s=[]
j=[]
x=[]
words = []
w = []
sfq = []
POS=[]
wnl = nltk.WordNetLemmatizer()
p = []
clean= []
l =[]
tupletolist= []
results = []
aux = []
regex = re.compile("\w+\.")
pp = []
array1=[]
f = open("C:\\Users\\vchauhan\\Desktop\\tupletolist.txt","w")
for entry in cursor:
  s.append(entry.injury_type),j.append(entry.injury_desc) 
def isAcceptableChar(character):
  return character not in "[email protected]#$%^&*()_+`1234567890-={}|:<>?[]\;',/."
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords
english_stops = set(stopwords.words('english'))
for i in range(0,200):
  j.append(filter(isAcceptableChar, j[i]))
  w.append([word for word in word_tokenize(j[i].lower()) if word not in english_stops])
  for j in range (0,len(w[i])):
    results = regex.search(w[i][j])
      if results:
        str.rstrip(w[i][j],'.')
for a in range(0 , 200):
  sfq.append(" ".join(w[a]))
from nltk.stem import LancasterStemmer
stemmer = LancasterStemmer()
for i in range (0,200):
  pp.append(len(w[i]))
for a in range (0,200):
  p.append(word_tokenize(sfq[a]))
  POS.append([wnl.lemmatize(t) for t in p[a]])
  x.append(nltk.pos_tag(POS[a]))
  clean.append((re.sub('()[\]{}'':/\-[(",)]','',str(x[a]))))
  cursor.execute("update sampledata SET POS = ? where SRNO = ?", (re.sub('()[\]{}'':/\-[(",)]','',str(x[a]))), a)
for i in range (0,len(array1)):
  results.append(regex.search(array1[i][0]))
  if results[i] is not None:
    aux.append(i)
f.write(str(w))

Uitzondering:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\vchauhan\Desktop\regexsolution_try.py", line 37, in <module>
 j.append(filter(isAcceptableChar, j[i]))
AttributeError: 'int' object has no attribute 'append'

Antwoord 1, autoriteit 100%

jis zowel als een lijst als een geheel getal gebruikt.
Gebruik jalleen voor integer naam, noem de lijst naar iets anders.

j.append(filter(isAcceptableChar, j[i]))  # j is not a list here,it is an int.
w.append([word for word in word_tokenize(j[i].lower()) if word not in english_stops])
for j in range (0,len(w[i])):        # here j is an int

Antwoord 2, autoriteit 67%

Kijk eens goed naar het volgende stukje van je code:

for i in range(0,200):
  j.append(filter(isAcceptableChar, j[i]))
  w.append([word for word in word_tokenize(j[i].lower()) if word not in english_stops])
  for j in range (0,len(w[i])):

Kijk hoe je eerst .appendaanroept op j(die je eerder met een lijst had geïnitialiseerd), en het vervolgens gebruikt als een lusvariabele die in dezelfde lus is genest.

Gebruik betere, betekenisvolle namen van variabelen in uw code om deze klasse van fouten te voorkomen. Hernoem ofwel de lusvariabele of de lijstvariabele op moduleniveau.


3, Autoriteit 50%

U lijkt de variabele ‘J’ te gebruiken als een int-counter in de lus, d.w.z. de lijst ‘J’ wordt vervangen door een INT ‘J’ waar je iets niet kunt toevoegen. Oplossing: Hernoem de variabelen met meer geavanceerde namen …

Other episodes