Hoe werken Java 8 array-constructorreferenties?

Stel dat we een variabele van het type IntFunctionhebben die een integer-array retourneert:

IntFunction<int[]> i;

Met generieke Java 8 is het mogelijk om deze variabele te initialiseren met een constructorreferentie zoals deze:

i = int[]::new

Hoe vertaalt de Java-compiler dit naar bytecode?

Ik weet dat voor andere typen, zoals String::new, het een invokedynamic-instructie kan gebruiken die verwijst naar de String-constructor java/lang/String.<init>(...), wat slechts een methode is met een speciale betekenis.

Hoe werkt dit met arrays, aangezien er speciale instructies zijn voor het construeren van arrays?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je kunt er zelf achter komen door de Java bytecode te decompileren:

javap -c -v -p MyClass.class

De compiler desugars de array-constructor verwijzingen Foo[]::newnaar een lambda (i -> new Foo[i]), en gaat dan verder zoals bij elke andere lambda- of methodereferentie. Hier is de gedemonteerde bytecode van deze synthetische lambda:

private static java.lang.Object lambda$MR$new$new$635084e0$1(int);
descriptor: (I)Ljava/lang/Object;
flags: ACC_PRIVATE, ACC_STATIC, ACC_SYNTHETIC
Code:
 stack=1, locals=1, args_size=1
   0: iload_0    
   1: anewarray   #6         // class java/lang/String
   4: areturn    

(Het retourtype is Object omdat het gewiste retourtype in IntFunction Object is.)

Other episodes