Hoe kan ik een database importeren met MySQL van terminal?

Hoe kan ik een database importeren met MySQL van terminal?

Ik kan de exacte syntaxis niet vinden.


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Aangenomen dat u op een Linux- of Windows-console staat:

Vraag voor wachtwoord:

mysql -u <username> -p <databasename> < <filename.sql>

Wachtwoord rechtstreeks invoeren (niet beveiligd):

mysql -u <username> -p<PlainPassword> <databasename> < <filename.sql>

Voorbeeld:

mysql -u root -p wp_users < wp_users.sql
mysql -u root -pPassword123 wp_users < wp_users.sql

Zie ook:

4.5.1.5. SQL-instructies uitvoeren vanuit een tekstbestand


Opmerking : Als u op Windows bent, dan moet u cd(map wijzigen) naar uw MySQL / bin-directory in de cmd voordat u de opdracht uitvoert.


Antwoord 2, Autoriteit 19%

Bij voorkeur voor Windows:

 1. Open de console en start de Interactive MySQL-modus

 2. use <name_of_your_database>;

 3. source <path_of_your_.sql>


Antwoord 3, Autoriteit 4%

mysql -u <USERNAME> -p <DB NAME> < <dump file path>

-u– voor gebruikersnaam

-p– Om het wachtwoord

te vragen

bijv. mysql -u root -p mydb < /home/db_backup.sql

U kunt ook een wachtwoord opgeven, voorafgegaan door -p, maar om veiligheidsredenen is dit niet aan te raden. Het wachtwoord zal in het commando zelf nogal gemaskeerd verschijnen.


Antwoord 4, autoriteit 2%

Direct van var/www/html

mysql -u username -p database_name < /path/to/file.sql

Vanuit mysql:

mysql> use db_name;
mysql> source backup-file.sql

Antwoord 5

Open Terminal Dan

mysql -u root -p
 eg:- mysql -u shabeer -p

Maak daarna een database

mysql> create database "Name";
 eg:- create database INVESTOR;

Selecteer vervolgens die nieuwe database “INVESTOR”

mysql> USE INVESTOR;

Selecteer het pad van het sql-bestand van de machine

mysql> source /home/shabeer/Desktop/new_file.sql;

Druk dan op enter en wacht een paar keer als het allemaal is uitgevoerd, dan

mysql> exit


Antwoord 6

Van Terminal:

mysql -uroot -p --default-character-set=utf8 database_name </database_path/database.sql

Antwoord 7

in het terminaltype

mysql -uroot -p1234; use databasename; source /path/filename.sql

Antwoord 8

Ik gebruik deze opdracht meestal om mijn SQL-gegevens te laden wanneer ze zijn opgedeeld in bestanden met de namen: 000-tableA.sql, 001-tableB.sql, 002-tableC.sql.

for anyvar in *.sql; do <path to your bin>/mysql -u<username> -p<password> <database name> < $anyvar; done

Werkt goed op OSX-shell.


Antwoord 9

Het onderstaande commando werkt op ubuntu 16.04, ik weet niet zeker of het werkt of niet op andere Linux-platforms.

SQL-bestand exporteren:

$ mysqldump -u [user_name] -p [database_name] > [database_name.sql] 

Voorbeeld: mysqldump -u root -p max_development > max_development.sql

SQL-bestand importeren:

$ mysqldump -u [user_name] -p [database_name] < [file_name.sql]

Voorbeeld: mysqldump -u root -p max_production < max_development.sql

Opmerking SQL-bestand moet in dezelfde map staan


Antwoord 10

Uitleg:

 1. Maak eerst een database of gebruik een bestaande database. In mijn geval gebruik ik een bestaande database

 2. Laad de database door <name of database> = ClassicModelsin mijn geval en met behulp van de operator <geef het pad naar de database = sakila-data.sql

 3. Door showtabellen uit te voeren, krijg ik de lijst met tabellen zoals je kunt zien.

Opmerking: in mijn geval kreeg ik een fout 1062, omdat ik hetzelfde opnieuw probeer te laden.


Antwoord 11

mysql -u username -ppassword dbname < /path/file-name.sql

voorbeeld

mysql -u root -proot product < /home/myPC/Downloads/tbl_product.sql

Gebruik dit vanaf terminal


Antwoord 12

Na een tijdje worstelen vond ik de informatie in https://tommcfarlin.com/importing- a-large-database/

 1. Verbind met Mysql (laten we root gebruiken voor zowel gebruikersnaam als wachtwoord):

  mysql -uroot -proot
  
 2. Maak verbinding met de database (laten we zeggen dat deze emptyDatabase heet (u zou een bevestigingsbericht moeten krijgen):

  connect emptyDatabase
  

3 Importeer de broncode, laten we zeggen dat het bestand mySource.sql heet en zich in een map met de naam mySoureDb bevindt onder het profiel van een gebruiker met de naam myUser:

source /Users/myUser/mySourceDB/mySource.sql

Antwoord 13

 1. Open de MySQL Command Line Client en typ je wachtwoord

 2. Wijzig de database waarin u de .sql-bestandsgegevens wilt importeren. Doe dit door te typen:

  USE your_database_name
  
 3. Zoek nu het .sql-bestand dat u wilt uitvoeren.
  Als het bestand zich in de hoofdmap van het lokale C:-station bevindt en de naam van het .sql-scriptbestand currentSqlTable.sqlis, typt u het volgende:

  \. C:\currentSqlTable.sql
  

  en druk op Enterom het SQL-scriptbestand uit te voeren.


Antwoord 14

Als u sakila-dbvan de mysql-website gebruikt,
Het is heel gemakkelijk op het Linux-platform, volg gewoon de onderstaande stappen. Na het downloaden van het zip-bestand van sakila-db, pak het uit. Nu heb je twee bestanden, de ene is sakila-schema.sqlen de andere is sakila-data.sql.


 1. Terminal openen
 2. Voer het commando mysql -u root -p in < sakila-schema.sql
 3. Voer het commando mysql -u root -p in < sakila-data.sql
 4. Voer nu het commando mysql -u root -pin en voer je wachtwoord in, nu heb je het mysql-systeem ingevoerd met een standaarddatabase.
 5. Gebruik deze opdracht om de Sakila-database te gebruiken use sakila;
 6. Gebruik de opdracht show tablesom tabellen in sakila-db te zien

Zorg ervoor dat uitgepakte bestanden aanwezig zijn in de thuismap.


Antwoord 15

In Ubuntu, van MySQL-monitor, heb je deze syntaxis al gebruikt:

mysql> use <dbname>
-> De USE-instructie vertelt MySQL om dbnamete gebruiken als de standaarddatabase voor volgende instructies

mysql> source <file-path>

bijvoorbeeld:

mysql> use phonebook;
mysql> source /tmp/phonebook.sql;

Belangrijk: zorg ervoor dat het sql-bestand zich in een map bevindt waartoe mysql toegang heeftom /tmp

leuk te vinden


Antwoord 16

Voordat u de opdrachten op de terminal uitvoert, moet u ervoor zorgen dat MySQL op uw terminal is geïnstalleerd.

U kunt het volgende commando gebruiken om het te installeren:

sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server

Raadpleeg hier.

Daarna kunt u de volgende commando’s gebruiken om een database te importeren:

mysql -u <username> -p <databasename> < <filename.sql>

Antwoord 17

De eenvoudigste manier om een database in uw MYSQL vanaf de terminal te importeren, wordt gedaan door het onderstaande proces –

mysql -u root -p root database_name < path to your .sql file

Wat ik hierboven doe is:

 1. Toegang tot mysql met mijn gebruikersnaam en wachtwoord (hier is het root& root)
 2. Na het invoeren van het wachtwoord geef ik de naam van de database waar ik mijn .sql-bestand wil importeren. Zorg ervoor dat de database al bestaat in uw MYSQL
 3. De databasenaam wordt gevolgd door <en vervolgens het pad naar uw .sql-bestand. Als mijn bestand bijvoorbeeld is opgeslagen in Desktop, is het pad /home/Desktop/db.sql

Dat is het. Als je dit allemaal hebt gedaan, druk je op enter en wacht je tot je .sql-bestand is geüpload naar de respectieve database


Antwoord 18

Er moet geen ruimte zijn tussen -P en wachtwoord

mysql -u [dbusername] -p[dbpassword] [databasename] < /home/serverusername/public_html/restore_db/database_file.sql

Ik gebruik het altijd, het werkt perfect. Dankzij deze vraag. Fijne dag. NJOE 🙂


Antwoord 19

Maak eerst verbinding met MySQL via opdrachtregel

mysql -u root -p

Voer MySQL PW

in

Selecteer Doel DB-naam

use <db_name>

Selecteer uw DB-bestand voor import

SET autocommit=0; source /root/<db_file>;
commit;

Dit zou het moeten doen. (Bedankt voor Clearing)
Dit werkt zelfs 10 GB DB kan op deze manier worden geïmporteerd. 🙂

Other episodes