Hoe kan ik alle tabellen in een PostgreSQL-database laten vallen?

Hoe kan ik alle tabellen in PostgreSQL laten vallen, werkend vanaf de opdrachtregel?

Ik wil nietde database zelf verwijderen, alleen alle tabellen en alle gegevens erin.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als al uw tabellen in één schema staan, zou deze aanpak kunnen werken (onder de code wordt aangenomen dat de naam van uw schema publicis)

DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;

Als u PostgreSQL 9.3 of hoger gebruikt, moet u mogelijk ook de standaardtoekenningen herstellen.

GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;

Antwoord 2, autoriteit 30%

U kunt een query schrijven om een SQL-script als volgt te genereren:

select 'drop table "' || tablename || '" cascade;' from pg_tables;

Of:

select 'drop table if exists "' || tablename || '" cascade;' from pg_tables;

In het geval dat sommige tabellen automatisch worden verwijderd vanwege de trapsgewijze optie in een vorige zin.

Bovendien wilt u, zoals vermeld in de opmerkingen, de tabellen die u wilt neerzetten filteren op schemanaam:

select 'drop table if exists "' || tablename || '" cascade;' 
 from pg_tables
 where schemaname = 'public'; -- or any other schema

En voer het dan uit.

Glorious COPY+PASTE werkt ook.


Antwoord 3, autoriteit 20%

Het meest geaccepteerde antwoord op dit moment (januari 2014) is:

drop schema public cascade;
create schema public;

Dit werkt wel, maar als het je bedoeling is om het openbare schema in zijn maagdelijke staat te herstellen, is de taak niet volledig volbracht. Als u onder pgAdmin III voor PostgreSQL 9.3.1 op het op deze manier gemaakte “openbare” schema klikt en in het “SQL-venster” kijkt, ziet u het volgende:

-- Schema: public
-- DROP SCHEMA public;
CREATE SCHEMA public
 AUTHORIZATION postgres;

Echter, een gloednieuwe database heeft het volgende:

-- Schema: public
-- DROP SCHEMA public;
CREATE SCHEMA public
 AUTHORIZATION postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;
COMMENT ON SCHEMA public
 IS 'standard public schema';

Voor mij veroorzaakte het gebruik van een python-webframework dat databasetabellen (web2py) maakt, problemen:

<class 'psycopg2.ProgrammingError'> no schema has been selected to create in 

Dus naar mijn mening is het volledig juiste antwoord:

DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;
COMMENT ON SCHEMA public IS 'standard public schema';

Ook voor het geven van deze commando’s in pgAdmin III heb ik de Query-tool gebruikt ( vergrootglaspictogram “Execute abritrary SQL queries”) of u kunt Plugins-> PSQL-console

Opmerking

Als je extensies hebt geïnstalleerd, worden deze verwijderd wanneer je het schema verwijdert, dus je moet noteren wat je moet installeren en vervolgens instructies uitvoeren als dat nodig is. Bijv.

CREATE EXTENSION postgis;


Antwoord 4, autoriteit 14%

Je kunt alle tafels laten vallen met

DO $$ DECLARE
  r RECORD;
BEGIN
  -- if the schema you operate on is not "current", you will want to
  -- replace current_schema() in query with 'schematodeletetablesfrom'
  -- *and* update the generate 'DROP...' accordingly.
  FOR r IN (SELECT tablename FROM pg_tables WHERE schemaname = current_schema()) LOOP
    EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(r.tablename) || ' CASCADE';
  END LOOP;
END $$;

IMO dit is beter dan drop schema public, omdat je het schemaniet opnieuw hoeft te maken en niet alle toewijzingen hoeft te herstellen.

Extra bonus dat dit geen externe scripttaal vereist, noch het kopiëren en plakken van gegenereerde SQL naar de interpreter.


Antwoord 5, autoriteit 9%

Als alles wat u wilt verwijderen eigendomis van dezelfde gebruiker, kunt u het volgende gebruiken:

drop owned by the_user;

Hiermee wordt allesverwijderd dat de gebruiker bezit.

Dat omvat gematerialiseerde weergaven, weergaven, reeksen, triggers, schema’s, functies, typen, aggregaten, operators, domeinen enzovoort (dus eigenlijk: alles) dat the_userbezit (= gemaakt).

Je moet the_uservervangen door de daadwerkelijke gebruikersnaam, momenteel is er geen optie om alles voor “de huidige gebruiker” te laten vallen. De aankomende 9.5-versie heeft de optie drop owned by current_user.

Meer details in de handleiding: http://www. postgresql.org/docs/current/static/sql-drop-owned.html


Antwoord 6, autoriteit 5%

Zoals Pablo hierboven, om gewoon uit een specifiek schema te stappen, met betrekking tot het geval:

select 'drop table "' || tablename || '" cascade;' 
from pg_tables where schemaname = 'public';

Antwoord 7, autoriteit 4%

Dit is een heel interessante vraag, en je krijgt hem op meerdere manieren voor elkaar:

1. Door het huidige schema te laten vallen en opnieuw te maken

Hier, Over het algemeen hebben we standaard een publicschema. Dus ik gebruik het als een instantie.

DROP SCHEMA `public` CASCADE;
CREATE SCHEMA `public`;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;

Als u PostgreSQL 9.3 of hoger gebruikt, moet u mogelijk ook de standaardtoekenningen herstellen.

Voors:

Hiermee wordt een heel schema opgeschoond en opnieuw gemaakt als een nieuw schema.

Nadelen:

Je verliest ook andere entiteiten zoals Functions, Views, Materialized views, enz.

2. Door gebruik te maken van het ophalen van alle tabelnamen uit de pg_tablestabel.

PostgreSQL slaat alle tabellen op in de recordtabel met de naam pg_table.

SELECT
 'DROP TABLE IF EXISTS "' || tablename || '" CASCADE;' 
from
 pg_tables WHERE schemaname = 'public';

Zoals u kunt zien, kunnen we door het gebruik van subquery’s de volledige tabellen uit het schema verwijderen.

Voors:

Als de andere gegevensentiteiten belangrijk zijn en u alleen tabellen uit het schema wilt verwijderen, is deze aanpak erg nuttig voor u.

3. Terminal

 • Log in met postgres-gebruiker op uw shell
$ sudo -u postgres psql
 • Verbind uw database
$ \c mydatabase

Plak deze commando’s:

DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;

Opmerking: deze reeks opdrachten is vergelijkbaar met het eerste punt, dus de voor- en nadelen blijven hetzelfde.


Antwoord 8, autoriteit 3%

drop schema public cascade;

zou moeten lukken.


Antwoord 9, autoriteit 2%

In navolging van Pablo en LenW is hier een one-liner die alles zowel voorbereiden als uitvoeren doet:

psql -U $PGUSER $PGDB -t -c "select 'drop table \"' || tablename || '\" cascade;' from pg_tables where schemaname = 'public'" | psql -U $PGUSER $PGDB

NB: stel of vervang $PGUSERen $PGDBdoor de gewenste waarden


Antwoord 10, autoriteit 2%

De volgende stappen kunnen nuttig zijn (voor linux-gebruikers):

 1. Voer eerst de opdrachtprompt postgresin door het volgende commando te volgen:

  sudo -u postgres psql
  
 2. Voer de database in met dit commando (mijn databasenaam is: maoss):

  \c maoss
  
 3. Voer nu het commando in om alle tabellen te verwijderen:

  DROP SCHEMA public CASCADE;
  CREATE SCHEMA public;
  GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
  GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;
  

Antwoord 11, autoriteit 2%

Als je de PL/PGSQL-proceduretaal geïnstalleerdhebt je kunt het volgende gebruiken om alles te verwijderen zonder een shell/Perl extern script.

DROP FUNCTION IF EXISTS remove_all();
CREATE FUNCTION remove_all() RETURNS void AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
  cmd text;
BEGIN
  cmd := '';
  FOR rec IN SELECT
      'DROP SEQUENCE ' || quote_ident(n.nspname) || '.'
        || quote_ident(c.relname) || ' CASCADE;' AS name
    FROM
      pg_catalog.pg_class AS c
    LEFT JOIN
      pg_catalog.pg_namespace AS n
    ON
      n.oid = c.relnamespace
    WHERE
      relkind = 'S' AND
      n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'pg_toast') AND
      pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid)
  LOOP
    cmd := cmd || rec.name;
  END LOOP;
  FOR rec IN SELECT
      'DROP TABLE ' || quote_ident(n.nspname) || '.'
        || quote_ident(c.relname) || ' CASCADE;' AS name
    FROM
      pg_catalog.pg_class AS c
    LEFT JOIN
      pg_catalog.pg_namespace AS n
    ON
      n.oid = c.relnamespace WHERE relkind = 'r' AND
      n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'pg_toast') AND
      pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid)
  LOOP
    cmd := cmd || rec.name;
  END LOOP;
  FOR rec IN SELECT
      'DROP FUNCTION ' || quote_ident(ns.nspname) || '.'
        || quote_ident(proname) || '(' || oidvectortypes(proargtypes)
        || ');' AS name
    FROM
      pg_proc
    INNER JOIN
      pg_namespace ns
    ON
      (pg_proc.pronamespace = ns.oid)
    WHERE
      ns.nspname =
      'public'
    ORDER BY
      proname
  LOOP
    cmd := cmd || rec.name;
  END LOOP;
  EXECUTE cmd;
  RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
SELECT remove_all();

In plaats van dit in te typen bij de “psql”-prompt, raad ik u aan het naar een bestand te kopiëren en het bestand vervolgens als invoer door te geven aan psql met behulp van de “–file” of “-f” opties:

psql -f clean_all_pg.sql

Tegoed waar de eer toekomt: ik heb de functie geschreven, maar denk dat de vragen (of de eerste tenminste) jaren geleden afkomstig waren van iemand op een van de pgsql-mailinglijsten. Weet niet meer precies wanneer of welke.


Antwoord 12

Als je toch alle tabellen wilt vernietigen, kun je afzien van aardigheden zoals CASCADE door alle tabellen in één statement te plaatsen. Dit maakt de uitvoering ook sneller.

SELECT 'TRUNCATE TABLE ' || string_agg('"' || tablename || '"', ', ') || ';' 
FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';

Direct uitvoeren:

DO $$
DECLARE tablenames text;
BEGIN  
  tablenames := string_agg('"' || tablename || '"', ', ') 
    FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';
  EXECUTE 'TRUNCATE TABLE ' || tablenames;
END; $$

Vervang TRUNCATEdoor DROPzoals van toepassing.


Antwoord 13

Ik heb Pablo’s antwoord iets aangepast om de gegenereerde SQL-commando’s als één enkele string terug te laten komen:

select string_agg('drop table "' || tablename || '" cascade', '; ') 
from pg_tables where schemaname = 'public'

Antwoord 14

Gebruik dit script in pgAdmin:

DO $$
DECLARE 
  brow record;
BEGIN
  FOR brow IN (select 'drop table "' || tablename || '" cascade;' as table_name from pg_tables where schemaname = 'public') LOOP
    EXECUTE brow.table_name;
  END LOOP;
END; $$

Antwoord 15

Voor het geval… Eenvoudig Python-script dat de Postgresql-database opschoont

import psycopg2
import sys
# Drop all tables from a given database
try:
  conn = psycopg2.connect("dbname='akcja_miasto' user='postgres' password='postgres'")
  conn.set_isolation_level(0)
except:
  print "Unable to connect to the database."
cur = conn.cursor()
try:
  cur.execute("SELECT table_schema,table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_schema,table_name")
  rows = cur.fetchall()
  for row in rows:
    print "dropping table: ", row[1]  
    cur.execute("drop table " + row[1] + " cascade") 
  cur.close()
  conn.close()    
except:
  print "Error: ", sys.exc_info()[1]

Zorg ervoor dat na het kopiëren de inspringing juist is, aangezien Python erop vertrouwt.


Antwoord 16

Je kunt de string_agg-functie gebruiken om een door komma’s gescheiden lijst te maken, perfect voor DROP TABLE.
Van een bash-script:

#!/bin/bash
TABLES=`psql $PGDB -t --command "SELECT string_agg(table_name, ',') FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'"`
echo Dropping tables:${TABLES}
psql $PGDB --command "DROP TABLE IF EXISTS ${TABLES} CASCADE"

17

Als u gegevens wilt verwijderen (geen tabel verwijderen):

-- Truncate tables and restart sequnces
SELECT 'TRUNCATE TABLE "' || table_schema || '"."' || table_name || '" RESTART IDENTITY CASCADE;' 
FROM information_schema.tables 
WHERE table_catalog = '<database>' AND table_schema = '<schema>';

of als u een drop-tabel wilt, kunt u deze SQL gebruiken:

-- For tables
SELECT 'DROP TABLE "' || table_schema || '"."' || table_name || '" CASCADE;' 
FROM information_schema.tables 
WHERE table_catalog = '<database>' AND table_schema = '<schema>';
-- For sequences
SELECT 'DROP SEQUENCE d_a_seq "' || sequence_schema || '"."' || sequence_name || '";' 
FROM information_schema.sequences 
WHERE sequence_catalog = '<database>' AND sequence_schema = '<schema>';

18

U moet tabellen en sequenties laten vallen, hier is wat voor mij gewerkt

psql -qAtX -c "select 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(table_schema) || '.' || quote_ident(table_name) || ' CASCADE;' FROM information_schema.tables where table_type = 'BASE TABLE' and not table_schema ~ '^(information_schema|pg_.*)$'" | psql -qAtX
psql -qAtX -c "select 'DROP SEQUENCE IF EXISTS ' || quote_ident(relname) || ' CASCADE;' from pg_statio_user_sequences;" | psql -qAtX

voordat u de opdracht uitvoert, moet u mogelijk sudo/su naar de postgres-gebruiker of (exporteer verbindingsdetails PGHOST, PGPORT, PGUSERen PGPASSWORD) en vervolgens export PGDATABASE=yourdatabase


Antwoord 19

Rake-taak voor Rails om alle tabellen in de huidige database te vernietigen

namespace :db do
 # rake db:drop_all_tables
 task drop_all_tables: :environment do
  query = <<-QUERY
   SELECT
    table_name
   FROM
    information_schema.tables
   WHERE
    table_type = 'BASE TABLE'
   AND
    table_schema NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema');
  QUERY
  connection = ActiveRecord::Base.connection
  results  = connection.execute query
  tables = results.map do |line|
   table_name = line['table_name']
  end.join ", "
  connection.execute "DROP TABLE IF EXISTS #{ tables } CASCADE;"
 end
end

Antwoord 20

Ik heb de bash-methode van jamie verbeterd door voor views te zorgen, omdat hij alleen het tabeltype “base table” respecteert, wat de standaard is.

door de bash-code te volgen, worden eerst de weergaven verwijderd en daarna de rest

#!/usr/bin/env bash
PGDB="yourDB"
# By exporting user & pass your dont need to interactively type them on execution
export PGUSER="PGusername"
export PGPASSWORD="PGpassword"
VIEWS=`psql -d $PGDB -t --command "SELECT string_agg(table_name, ',') FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public' AND table_type='VIEW'"`
BASETBLS=`psql -d $PGDB -t --command "SELECT string_agg(table_name, ',') FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public' AND table_type='BASE TABLE'"`
echo Dropping views:${VIEWS}
psql $PGDB --command "DROP VIEW IF EXISTS ${VIEWS} CASCADE"
echo Dropping tables:${BASETBLS}
psql $PGDB --command "DROP TABLE IF EXISTS ${BASETBLS} CASCADE"

21

In een Windows-batchbestand:

@echo off
FOR /f "tokens=2 delims=|" %%G IN ('psql --host localhost --username postgres --command="\dt" YOUR_TABLE_NAME') DO (
  psql --host localhost --username postgres --command="DROP table if exists %%G cascade" sfkb
  echo table %%G dropped
)

22

Nou, omdat ik het leuk vind om vanuit de opdrachtregel te werken …

psql -U <user> -d <mydb> -c '\dt' | cut -d ' ' -f 4 | sed -e "s/^/drop table if exists /" | sed -e "s/$/;/"

-c '\dt'roept de opdracht van de lijsttabellen aan.


List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+-------------------+-------+----------
public | _d_psidxddlparm | table | djuser
public | _d_psindexdefn | table | djuser

cut -d ' ' -f 4NU PUBLIPEN DE OUTUITWERKING OM HET 4DE GEBIED TE GRAKEN (bij gebruik van ruimte als separator), wat de tabel is.

sedwordt vervolgens gebruikt om een ​​drop tableen suffix de ;opdrachtscheider te geven.

| egrep '_d_'– pijp het in grepwat meer en je kunt selectiever zijn over welke tabellen die je daalt.


drop table if exists _d_psidxddlparm;
drop table if exists _d_psindexdefn;

Opmerking: zoals geschreven, genereert dit valse rijen voor de uitvoer van de \dt-opdrachten van kolomkoppen en totale rijen aan het einde. Ik vermijd dat door te greppen, maar je zou headen tailkunnen gebruiken.


Antwoord 23

De gemakkelijkste manier is om het openbare schema te verwijderen, zoals anderen in eerdere antwoorden hebben gesuggereerd. Dit is echter GEEN goede manier. Je weet nooit wat er is gedaan met het openbare schema dat sindsdien is vergeten en niet is gedocumenteerd. Je weet ook niet of dit in de toekomst hetzelfde zal werken. In V9 zou het prima zijn geweest, maar in V10 zouden al uw gebruikers de toegang tot het schema verliezen en moeten ze opnieuw toegang krijgen, anders zal uw toepassing kapot gaan. Ik heb V11 niet gecontroleerd, maar het punt is dat je nooit weet wat er kapot gaat als je van machine naar machine, van site naar site of van versie naar versie gaat. Het kan ook niet worden gedaan als u een gebruiker bent die toegang heeft tot de database, maar niet tot het schema.

Als u dit programmatisch moet doen, dekken andere bovenstaande antwoorden dit, maar een ding dat in de bovenstaande antwoorden niet wordt overwogen, is om Postgres het werk voor u te laten doen. Als je pg_dump gebruikt met de -c optie zoals hieronder:

sudo su postgres -c "pg_dump -U postgres WhateverDB -c -f "/home/Anyone/DBBackupWhateverDB-ServerUnscheduled.sql""

Dat zal een DB-herstelscript maken met sql-instructies die alle tabellen zullen verwijderen.

Als het enige doel van het stellen van de vraag was om de tabellen te verwijderen voorafgaand aan het herstel, dan zal uw herstel het werk voor u doen.

Als je het echter voor iets anders nodig hebt, kun je gewoon de drop-statements uit het sql-script kopiëren.


Antwoord 24

Een op een terminal gebaseerde aanpak met behulp van psqlwerkte het beste voor mij. Ik heb zelfs een bash-functie gemaakt omdat het handig is voor ontwikkeling:

psqlDropTables() {
  PGPASSWORD=<your password>
  PGTABLE=<your table name>
  PGUSER=<your pg user name>
  PGPASSWORD=$PGPASSWORD psql -ah 127.0.0.1 $PGTABLE $PGUSER -c "
   SELECT
'DROP TABLE IF EXISTS \"' || tablename || '\" CASCADE;' from
pg_tables WHERE schemaname = 'public';" | grep DROP | awk 'NR>1{print $0}' | sed "s/\"/'/g" | PGPASSWORD=$PGPASSWORD xargs -i psql -ah 127.0.0.1 $PGTABLE $PGUSER -c {}
}

Het creëert alle vereiste drop table statements zoals vermeld in deze reactie, vervangt de ” door ‘ en voert ze uit op de database.


Antwoord 25

Misschien is de eenvoudigste manier:

 1. Drop-database bevat tabellen met:

  drop database DATABASE_NAME;

 2. Maak die database opnieuw:

  create database DATABASE_NAME;


Antwoord 26

Hier is de kant-en-klare vraag voor u:

SELECTEER

'drop table if exists "' || tablename || '" cascade;' as pg_drop

VAN

pg_tables

WAAR

schemaname='your schema';

Antwoord 27

voor macOS. Als je een terminal hebt via de PostgreSQL-toepassing, kan een eenvoudige opdracht je helpen:

drop table "organisations" cascade;

Other episodes