Formaat van afbeelding wijzigen in PHP

Ik wil PHP-code schrijven die automatisch elke afbeelding die via een formulier is geüpload, verkleint naar 147x147px, maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen (ik ben een relatieve beginner in PHP).

Tot nu toe heb ik afbeeldingen succesvol geüpload, bestandstypes herkend en namen opgeschoond, maar ik zou graag de functie voor het wijzigen van de grootte in de code willen toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld een testafbeelding van 2,3 MB en een afmeting van 1331×1331, en ik zou graag willen dat de code het formaat verkleint, wat naar ik vermoed ook de bestandsgrootte van de afbeelding drastisch zal comprimeren.

Tot nu toe heb ik het volgende:

if ($_FILES) {
        //Put file properties into variables
        $file_name = $_FILES['profile-image']['name'];
        $file_size = $_FILES['profile-image']['size'];
        $file_tmp_name = $_FILES['profile-image']['tmp_name'];
        //Determine filetype
        switch ($_FILES['profile-image']['type']) {
          case 'image/jpeg': $ext = "jpg"; break;
          case 'image/png': $ext = "png"; break;
          default: $ext = ''; break;
        }
        if ($ext) {
          //Check filesize
          if ($file_size < 500000) {
            //Process file - clean up filename and move to safe location
            $n = "$file_name";
            $n = ereg_replace("[^A-Za-z0-9.]", "", $n);
            $n = strtolower($n);
            $n = "avatars/$n";
            move_uploaded_file($file_tmp_name, $n);
          } else {
            $bad_message = "Please ensure your chosen file is less than 5MB.";
          }
        } else {
          $bad_message = "Please ensure your image is of filetype .jpg or.png.";
        }
      }
$query = "INSERT INTO users (image) VALUES ('$n')";
mysql_query($query) or die("Insert failed. " . mysql_error() . "<br />" . $query);

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je moet PHP’s ImageMagick of GD-functies om met afbeeldingen te werken.

Bij GD is het bijvoorbeeld zo simpel als…

function resize_image($file, $w, $h, $crop=FALSE) {
  list($width, $height) = getimagesize($file);
  $r = $width / $height;
  if ($crop) {
    if ($width > $height) {
      $width = ceil($width-($width*abs($r-$w/$h)));
    } else {
      $height = ceil($height-($height*abs($r-$w/$h)));
    }
    $newwidth = $w;
    $newheight = $h;
  } else {
    if ($w/$h > $r) {
      $newwidth = $h*$r;
      $newheight = $h;
    } else {
      $newheight = $w/$r;
      $newwidth = $w;
    }
  }
  $src = imagecreatefromjpeg($file);
  $dst = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
  imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
  return $dst;
}

En je zou deze functie zo kunnen aanroepen…

$img = resize_image(‘/path/to/some/image.jpg’, 200, 200);

Uit persoonlijke ervaring blijkt dat GD’s herbemonstering van afbeeldingen de bestandsgrootte ook drastisch verkleint, vooral bij het herbemonsteren van onbewerkte digitale camerabeelden.


Antwoord 2, autoriteit 22%

Eenvoudig te gebruiken PHP-functie (imagescale):

Syntaxis:

imagescale ( $image , $new_width , $new_height )

Voorbeeld:

Stap: 1 Lees het bestand

$image_name = 'path_of_Image/Name_of_Image.jpg|png|gif';   

Stap: 2: Laad het afbeeldingsbestand

 $image = imagecreatefromjpeg($image_name); // For JPEG
//or
 $image = imagecreatefrompng($image_name);  // For PNG
 //or
 $image = imagecreatefromgif($image_name);  // For GIF

Stap: 3: Onze Life-saver komt in ‘_’ | Schaal de afbeelding

  $imgResized = imagescale($image , 500, 400); // width=500 and height = 400
// $imgResized is our final product

Opmerking: imagescale werkt voor (PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Stap: 4: sla de afbeelding met aangepaste grootte op in de gewenste map.

imagejpeg($imgResized, 'path_of_Image/Name_of_Image_resized.jpg'); //for jpeg
imagepng($imgResized, 'path_of_Image/Name_of_Image_resized.png'); //for png

Bron: Klik om meer te lezen


Antwoord 3, autoriteit 16%

Deze bron(gebroken link) is ook het overwegen waard – een zeer nette code die GD gebruikt. Ik heb echter hun laatste codefragment aangepast om deze functie te maken die voldoet aan de OP’s-vereisten…

function store_uploaded_image($html_element_name, $new_img_width, $new_img_height) {
  $target_dir = "your-uploaded-images-folder/";
  $target_file = $target_dir . basename($_FILES[$html_element_name]["name"]);
  $image = new SimpleImage();
  $image->load($_FILES[$html_element_name]['tmp_name']);
  $image->resize($new_img_width, $new_img_height);
  $image->save($target_file);
  return $target_file; //return name of saved file in case you want to store it in you database or show confirmation message to user
}

U moet ook dit PHP-bestand opnemen…

<?php
/*
* File: SimpleImage.php
* Author: Simon Jarvis
* Copyright: 2006 Simon Jarvis
* Date: 08/11/06
* Link: http://www.white-hat-web-design.co.uk/blog/resizing-images-with-php/
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* as published by the Free Software Foundation; either version 2
* of the License, or (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details:
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
*
*/
class SimpleImage {
  var $image;
  var $image_type;
  function load($filename) {
   $image_info = getimagesize($filename);
   $this->image_type = $image_info[2];
   if( $this->image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     $this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     $this->image = imagecreatefromgif($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     $this->image = imagecreatefrompng($filename);
   }
  }
  function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     imagegif($this->image,$filename);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     imagepng($this->image,$filename);
   }
   if( $permissions != null) {
     chmod($filename,$permissions);
   }
  }
  function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     imagegif($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     imagepng($this->image);
   }
  }
  function getWidth() {
   return imagesx($this->image);
  }
  function getHeight() {
   return imagesy($this->image);
  }
  function resizeToHeight($height) {
   $ratio = $height / $this->getHeight();
   $width = $this->getWidth() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }
  function resizeToWidth($width) {
   $ratio = $width / $this->getWidth();
   $height = $this->getheight() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }
  function scale($scale) {
   $width = $this->getWidth() * $scale/100;
   $height = $this->getheight() * $scale/100;
   $this->resize($width,$height);
  }
  function resize($width,$height) {
   $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
   imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
   $this->image = $new_image;
  }   
}
?>

Antwoord 4, autoriteit 9%

Als u niet om de aspectverhouding geeft (d.w.z. u wilt de afbeelding naar een bepaalde dimensie forceren), volgt hier een vereenvoudigd antwoord

// for jpg 
function resize_imagejpg($file, $w, $h) {
  list($width, $height) = getimagesize($file);
  $src = imagecreatefromjpeg($file);
  $dst = imagecreatetruecolor($w, $h);
  imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, $width, $height);
  return $dst;
}
 // for png
function resize_imagepng($file, $w, $h) {
  list($width, $height) = getimagesize($file);
  $src = imagecreatefrompng($file);
  $dst = imagecreatetruecolor($w, $h);
  imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, $width, $height);
  return $dst;
}
// for gif
function resize_imagegif($file, $w, $h) {
  list($width, $height) = getimagesize($file);
  $src = imagecreatefromgif($file);
  $dst = imagecreatetruecolor($w, $h);
  imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, $width, $height);
  return $dst;
}

Laten we nu het uploadgedeelte afhandelen.
Eerste stap, upload het bestand naar de gewenste map. Roep vervolgens een van de bovenstaande functies aan op basis van het bestandstype (jpg, png of gif) en geef het absolute pad van uw geüploade bestand door zoals hieronder:

 // jpg change the dimension 750, 450 to your desired values
 $img = resize_imagejpg('path/image.jpg', 750, 450);

De retourwaarde $img is een resource-object. We kunnen opslaan op een nieuwe locatie of het origineel overschrijven, zoals hieronder:

 // again for jpg
 imagejpeg($img, 'path/newimage.jpg');

Ik hoop dat dit iemand helpt. Bekijk deze links voor meer informatie over het aanpassen van het formaat van Imagick::resizeImage en
imagejpeg()


Antwoord 5, autoriteit 5%

Ik hoop dat het voor u zal werken.

/**
     * Image re-size
     * @param int $width
     * @param int $height
     */
    function ImageResize($width, $height, $img_name)
    {
        /* Get original file size */
        list($w, $h) = getimagesize($_FILES['logo_image']['tmp_name']);
        /*$ratio = $w / $h;
        $size = $width;
        $width = $height = min($size, max($w, $h));
        if ($ratio < 1) {
          $width = $height * $ratio;
        } else {
          $height = $width / $ratio;
        }*/
        /* Calculate new image size */
        $ratio = max($width/$w, $height/$h);
        $h = ceil($height / $ratio);
        $x = ($w - $width / $ratio) / 2;
        $w = ceil($width / $ratio);
        /* set new file name */
        $path = $img_name;
        /* Save image */
        if($_FILES['logo_image']['type']=='image/jpeg')
        {
          /* Get binary data from image */
          $imgString = file_get_contents($_FILES['logo_image']['tmp_name']);
          /* create image from string */
          $image = imagecreatefromstring($imgString);
          $tmp = imagecreatetruecolor($width, $height);
          imagecopyresampled($tmp, $image, 0, 0, $x, 0, $width, $height, $w, $h);
          imagejpeg($tmp, $path, 100);
        }
        else if($_FILES['logo_image']['type']=='image/png')
        {
          $image = imagecreatefrompng($_FILES['logo_image']['tmp_name']);
          $tmp = imagecreatetruecolor($width,$height);
          imagealphablending($tmp, false);
          imagesavealpha($tmp, true);
          imagecopyresampled($tmp, $image,0,0,$x,0,$width,$height,$w, $h);
          imagepng($tmp, $path, 0);
        }
        else if($_FILES['logo_image']['type']=='image/gif')
        {
          $image = imagecreatefromgif($_FILES['logo_image']['tmp_name']);
          $tmp = imagecreatetruecolor($width,$height);
          $transparent = imagecolorallocatealpha($tmp, 0, 0, 0, 127);
          imagefill($tmp, 0, 0, $transparent);
          imagealphablending($tmp, true); 
          imagecopyresampled($tmp, $image,0,0,0,0,$width,$height,$w, $h);
          imagegif($tmp, $path);
        }
        else
        {
          return false;
        }
        return true;
        imagedestroy($image);
        imagedestroy($tmp);
    }

Antwoord 6, autoriteit 4%

Ik heb een gebruiksvriendelijke bibliotheek gemaakt voor het wijzigen van het formaat van afbeeldingen. Het is hier op Github te vinden.

Een voorbeeld van het gebruik van de bibliotheek:

// Include PHP Image Magician library
require_once('php_image_magician.php');
// Open JPG image
$magicianObj = new imageLib('racecar.jpg');
// Resize to best fit then crop (check out the other options)
$magicianObj -> resizeImage(100, 200, 'crop');
// Save resized image as a PNG (or jpg, bmp, etc)
$magicianObj -> saveImage('racecar_small.png');

Andere functies, mocht u ze nodig hebben, zijn:

 • Snel en eenvoudig formaat wijzigen – Formaat wijzigen naar liggend, staand of automatisch
 • Eenvoudig bijsnijden
 • Tekst toevoegen
 • Kwaliteitsaanpassing
 • Watermerken
 • Schaduwen en reflecties
 • Ondersteuning voor transparantie
 • EXIF-metadata lezen
 • Randen, Afgeronde hoeken, Rotatie
 • Filters en effecten
 • Beeld verscherpen
 • Conversie van afbeeldingstype
 • BMP-ondersteuning

Antwoord 7, autoriteit 4%

(BELANGRIJK: in het geval van animatie (geanimeerde webp of gif) het formaat wijzigen, is het resultaat een niet geanimeerde, maar verkleinde afbeelding vanaf het eerste frame! (De originele animatie blijft intact.. .)

Ik heb dit gemaakt voor mijn php 7.2-project (voorbeeld imagebmp zeker (PHP 7 >= 7.2.0) :php/manual/function.imagebmp) over techfry.com/php-tutorial, met GD2, (dus niets van een bibliotheek van derden) en lijkt erg op het antwoord van Nico Bistolfi, maar werkt met alle vijf de basis mimetypes voor afbeeldingen (png , jpeg, webp, bmp en gif), een nieuw bestand met gewijzigde grootte maken, zonder de originele te wijzigen, en alle dingen in één functie en klaar voor gebruik (kopiëren en plakken in uw project). (Je kunt de extensie van het nieuwe bestand instellen met de vijfde parameter, of het gewoon laten, als je het origineel wilt behouden):

function createResizedImage(
  string $imagePath = '',
  string $newPath = '',
  int $newWidth = 0,
  int $newHeight = 0,
  string $outExt = 'DEFAULT'
) : ?string
{
  if (!$newPath or !file_exists ($imagePath)) {
    return null;
  }
  $types = [IMAGETYPE_JPEG, IMAGETYPE_PNG, IMAGETYPE_GIF, IMAGETYPE_BMP, IMAGETYPE_WEBP];
  $type = exif_imagetype ($imagePath);
  if (!in_array ($type, $types)) {
    return null;
  }
  list ($width, $height) = getimagesize ($imagePath);
  $outBool = in_array ($outExt, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'bmp', 'webp']);
  switch ($type) {
    case IMAGETYPE_JPEG:
      $image = imagecreatefromjpeg ($imagePath);
      if (!$outBool) $outExt = 'jpg';
      break;
    case IMAGETYPE_PNG:
      $image = imagecreatefrompng ($imagePath);
      if (!$outBool) $outExt = 'png';
      break;
    case IMAGETYPE_GIF:
      $image = imagecreatefromgif ($imagePath);
      if (!$outBool) $outExt = 'gif';
      break;
    case IMAGETYPE_BMP:
      $image = imagecreatefrombmp ($imagePath);
      if (!$outBool) $outExt = 'bmp';
      break;
    case IMAGETYPE_WEBP:
      $image = imagecreatefromwebp ($imagePath);
      if (!$outBool) $outExt = 'webp';
  }
  $newImage = imagecreatetruecolor ($newWidth, $newHeight);
  //TRANSPARENT BACKGROUND
  $color = imagecolorallocatealpha ($newImage, 0, 0, 0, 127); //fill transparent back
  imagefill ($newImage, 0, 0, $color);
  imagesavealpha ($newImage, true);
  //ROUTINE
  imagecopyresampled ($newImage, $image, 0, 0, 0, 0, $newWidth, $newHeight, $width, $height);
  // Rotate image on iOS
  if(function_exists('exif_read_data') && $exif = exif_read_data($imagePath, 'IFD0'))
  {
    if(isset($exif['Orientation']) && isset($exif['Make']) && !empty($exif['Orientation']) && preg_match('/(apple|ios|iphone)/i', $exif['Make'])) {
      switch($exif['Orientation']) {
        case 8:
          if ($width > $height) $newImage = imagerotate($newImage,90,0);
          break;
        case 3:
          $newImage = imagerotate($newImage,180,0);
          break;
        case 6:
          $newImage = imagerotate($newImage,-90,0);
          break;
      }
    }
  }
  switch (true) {
    case in_array ($outExt, ['jpg', 'jpeg']): $success = imagejpeg ($newImage, $newPath);
      break;
    case $outExt === 'png': $success = imagepng ($newImage, $newPath);
      break;
    case $outExt === 'gif': $success = imagegif ($newImage, $newPath);
      break;
    case $outExt === 'bmp': $success = imagebmp ($newImage, $newPath);
      break;
    case $outExt === 'webp': $success = imagewebp ($newImage, $newPath);
  }
  if (!$success) {
    return null;
  }
  return $newPath;
}

Antwoord 8, autoriteit 3%

Ik heb een wiskundige manier gevonden om deze klus te klaren

Github-repo – https://github.com/gayanSandamal/easy-php- afbeelding-resizer

Live voorbeeld – https://plugins.nayague.com/easy-php -image-resizer/

<?php
//path for the image
$source_url = '2018-04-01-1522613288.PNG';
//separate the file name and the extention
$source_url_parts = pathinfo($source_url);
$filename = $source_url_parts['filename'];
$extension = $source_url_parts['extension'];
//define the quality from 1 to 100
$quality = 10;
//detect the width and the height of original image
list($width, $height) = getimagesize($source_url);
$width;
$height;
//define any width that you want as the output. mine is 200px.
$after_width = 200;
//resize only when the original image is larger than expected with.
//this helps you to avoid from unwanted resizing.
if ($width > $after_width) {
  //get the reduced width
  $reduced_width = ($width - $after_width);
  //now convert the reduced width to a percentage and round it to 2 decimal places
  $reduced_radio = round(($reduced_width / $width) * 100, 2);
  //ALL GOOD! let's reduce the same percentage from the height and round it to 2 decimal places
  $reduced_height = round(($height / 100) * $reduced_radio, 2);
  //reduce the calculated height from the original height
  $after_height = $height - $reduced_height;
  //Now detect the file extension
  //if the file extension is 'jpg', 'jpeg', 'JPG' or 'JPEG'
  if ($extension == 'jpg' || $extension == 'jpeg' || $extension == 'JPG' || $extension == 'JPEG') {
    //then return the image as a jpeg image for the next step
    $img = imagecreatefromjpeg($source_url);
  } elseif ($extension == 'png' || $extension == 'PNG') {
    //then return the image as a png image for the next step
    $img = imagecreatefrompng($source_url);
  } else {
    //show an error message if the file extension is not available
    echo 'image extension is not supporting';
  }
  //HERE YOU GO :)
  //Let's do the resize thing
  //imagescale([returned image], [width of the resized image], [height of the resized image], [quality of the resized image]);
  $imgResized = imagescale($img, $after_width, $after_height, $quality);
  //now save the resized image with a suffix called "-resized" and with its extension. 
  imagejpeg($imgResized, $filename . '-resized.'.$extension);
  //Finally frees any memory associated with image
  //**NOTE THAT THIS WONT DELETE THE IMAGE
  imagedestroy($img);
  imagedestroy($imgResized);
}
?>

Antwoord 9

Hier is een uitgebreide versie van het antwoord dat @Ian Atkin’ gaf. Ik vond dat het buitengewoon goed werkte. Voor grotere afbeeldingen is dat :). Je kunt kleinere afbeeldingen zelfs groter maken als je niet voorzichtig bent.
Veranderingen:
– Ondersteunt jpg, jpeg, png, gif, bmp-bestanden
– Behoudt transparantie voor .png en .gif
– Controleer nogmaals of het formaat van het origineel niet al kleiner is
– Overschrijft de direct gegeven afbeelding (het is wat ik nodig had)

Dus hier is het. De standaardwaarden van de functie zijn de “gouden regel”

function resize_image($file, $w = 1200, $h = 741, $crop = false)
  {
    try {
      $ext = pathinfo(storage_path() . $file, PATHINFO_EXTENSION);
      list($width, $height) = getimagesize($file);
      // if the image is smaller we dont resize
      if ($w > $width && $h > $height) {
        return true;
      }
      $r = $width / $height;
      if ($crop) {
        if ($width > $height) {
          $width = ceil($width - ($width * abs($r - $w / $h)));
        } else {
          $height = ceil($height - ($height * abs($r - $w / $h)));
        }
        $newwidth = $w;
        $newheight = $h;
      } else {
        if ($w / $h > $r) {
          $newwidth = $h * $r;
          $newheight = $h;
        } else {
          $newheight = $w / $r;
          $newwidth = $w;
        }
      }
      $dst = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
      switch ($ext) {
        case 'jpg':
        case 'jpeg':
          $src = imagecreatefromjpeg($file);
          break;
        case 'png':
          $src = imagecreatefrompng($file);
          imagecolortransparent($dst, imagecolorallocatealpha($dst, 0, 0, 0, 127));
          imagealphablending($dst, false);
          imagesavealpha($dst, true);
          break;
        case 'gif':
          $src = imagecreatefromgif($file);
          imagecolortransparent($dst, imagecolorallocatealpha($dst, 0, 0, 0, 127));
          imagealphablending($dst, false);
          imagesavealpha($dst, true);
          break;
        case 'bmp':
          $src = imagecreatefrombmp($file);
          break;
        default:
          throw new Exception('Unsupported image extension found: ' . $ext);
          break;
      }
      $result = imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
      switch ($ext) {
        case 'bmp':
          imagewbmp($dst, $file);
          break;
        case 'gif':
          imagegif($dst, $file);
          break;
        case 'jpg':
        case 'jpeg':
          imagejpeg($dst, $file);
          break;
        case 'png':
          imagepng($dst, $file);
          break;
      }
      return true;
    } catch (Exception $err) {
      // LOG THE ERROR HERE 
      return false;
    }
  }

Antwoord 10

ZF-taart:

<?php
class FkuController extends Zend_Controller_Action {
 var $image;
 var $image_type;
 public function store_uploaded_image($html_element_name, $new_img_width, $new_img_height) {
  $target_dir = APPLICATION_PATH . "/../public/1/";
  $target_file = $target_dir . basename($_FILES[$html_element_name]["name"]);
  //$image = new SimpleImage();
  $this->load($_FILES[$html_element_name]['tmp_name']);
  $this->resize($new_img_width, $new_img_height);
  $this->save($target_file);
  return $target_file; 
  //return name of saved file in case you want to store it in you database or show confirmation message to user
 public function load($filename) {
   $image_info = getimagesize($filename);
   $this->image_type = $image_info[2];
   if( $this->image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     $this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     $this->image = imagecreatefromgif($filename);
   } elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     $this->image = imagecreatefrompng($filename);
   }
  }
 public function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     imagegif($this->image,$filename);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     imagepng($this->image,$filename);
   }
   if( $permissions != null) {
     chmod($filename,$permissions);
   }
  }
 public function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {
   if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
     imagejpeg($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
     imagegif($this->image);
   } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
     imagepng($this->image);
   }
  }
 public function getWidth() {
   return imagesx($this->image);
  }
 public function getHeight() {
   return imagesy($this->image);
  }
 public function resizeToHeight($height) {
   $ratio = $height / $this->getHeight();
   $width = $this->getWidth() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }
 public function resizeToWidth($width) {
   $ratio = $width / $this->getWidth();
   $height = $this->getheight() * $ratio;
   $this->resize($width,$height);
  }
 public function scale($scale) {
   $width = $this->getWidth() * $scale/100;
   $height = $this->getheight() * $scale/100;
   $this->resize($width,$height);
  }
 public function resize($width,$height) {
   $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
   imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
   $this->image = $new_image;
  }
 public function savepicAction() {
  ini_set('display_errors', 1);
  ini_set('display_startup_errors', 1);
  error_reporting(E_ALL);
  $this->_helper->layout()->disableLayout();
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $this->_response->setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
  $this->db = Application_Model_Db::db_load();    
  $ouser = $_POST['ousername'];
   $fdata = 'empty';
   if (isset($_FILES['picture']) && $_FILES['picture']['size'] > 0) {
    $file_size = $_FILES['picture']['size'];
    $tmpName = $_FILES['picture']['tmp_name']; 
    //Determine filetype
    switch ($_FILES['picture']['type']) {
      case 'image/jpeg': $ext = "jpg"; break;
      case 'image/png': $ext = "png"; break;
      case 'image/jpg': $ext = "jpg"; break;
      case 'image/bmp': $ext = "bmp"; break;
      case 'image/gif': $ext = "gif"; break;
      default: $ext = ''; break;
    }
    if($ext) {
     //if($file_size<400000) { 
      $img = $this->store_uploaded_image('picture', 90,82);
      //$fp   = fopen($tmpName, 'r');
      $fp = fopen($img, 'r');
      $fdata = fread($fp, filesize($tmpName));    
      $fdata = base64_encode($fdata);
      fclose($fp);
     //}
    }
   }
   if($fdata=='empty'){
   }
   else {
    $this->db->update('users', 
     array(
      'picture' => $fdata,       
     ), 
     array('username=?' => $ouser ));    
   }
 } 

Antwoord 11

private function getTempImage($url, $tempName){
 $tempPath = 'tempFilePath' . $tempName . '.png';
 $source_image = imagecreatefrompng($url); // check type depending on your necessities.
 $source_imagex = imagesx($source_image);
 $source_imagey = imagesy($source_image);
 $dest_imagex = 861; // My default value
 $dest_imagey = 96; // My default value
 $dest_image = imagecreatetruecolor($dest_imagex, $dest_imagey);
 imagecopyresampled($dest_image, $source_image, 0, 0, 0, 0, $dest_imagex, $dest_imagey, $source_imagex, $source_imagey);
 imagejpeg($dest_image, $tempPath, 100);
 return $tempPath;

}

Dit is een aangepaste oplossing gebaseerd op dit prima uitleg. Deze man heeft een stap voor stap uitleg gegeven.
Ik hoop dat iedereen ervan geniet.


Antwoord 12

Je kunt de TinyPNG PHP-bibliotheek proberen. Met behulp van deze bibliotheek wordt uw afbeelding automatisch geoptimaliseerd tijdens het formaatwijzigingsproces. Alles wat je nodig hebt om de bibliotheek te installeren en een API-sleutel te krijgen van https://tinypng.com/developers. Voer de onderstaande opdracht uit om een ​​bibliotheek te installeren.

composer require tinify/tinify

Daarna is uw code als volgt.

require_once("vendor/autoload.php");
\Tinify\setKey("YOUR_API_KEY");
$source = \Tinify\fromFile("large.jpg"); //image to be resize
$resized = $source->resize(array(
  "method" => "fit",
  "width" => 150,
  "height" => 100
));
$resized->toFile("thumbnail.jpg"); //resized image

Ik heb een blog geschreven over hetzelfde onderwerp http://artisansweb.net /resize-image-php-using-tinypng


Antwoord 13

Ik zou een gemakkelijke manier willen voorstellen:

function resize($file, $width, $height) {
  switch(pathinfo($file)['extension']) {
    case "png": return imagepng(imagescale(imagecreatefrompng($file), $width, $height), $file);
    case "gif": return imagegif(imagescale(imagecreatefromgif($file), $width, $height), $file);
    default : return imagejpeg(imagescale(imagecreatefromjpeg($file), $width, $height), $file);
  }
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes