Een eenvoudige shell schrijven in C met fork/execvp

Ik moet een eenvoudige shell in C ontwikkelen met systeemaanroepen fork()/execvp(). Tot dusverre neemt mijn code een commando op, splitst het op met behulp van strtok in een array argv en dan roep ik fork om een ​​kind te maken en het commando uit te voeren. Ik werk hieraan in ubuntu, waar de meeste opdrachten in de /bin/-map staan, dus ik voeg de programmanaam toe (bijvoorbeeld /bin/ls) en gebruik die voor het eerste arg van execvp en dan geef ik het de argv-array . Mijn programma werkt als ik het commando “ls” typ, maar als ik andere commando’s of zelfs “ls -l” probeer, krijg ik een “ls: ongeldige optie”. Ik weet niet zeker wat ik hier verkeerd doe.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define BUFFER_LEN 1024
int main(){
  char line[BUFFER_LEN]; //get command line
  char* argv[100];    //user command
  char* path= "/bin/";  //set path at bin
  char progpath[20];   //full file path
  int argc;        //arg count
while(1){
  printf("My shell>> ");          //print shell prompt
    if(!fgets(line, BUFFER_LEN, stdin)){ //get command and put it in line
    break;                //if user hits CTRL+D break
  }
  if(strcmp(line, "exit\n")==0){      //check if command is exit
    break;
  }
  char *token;         //split command into separate strings
  token = strtok(line," ");
  int i=0;
  while(token!=NULL){
    argv[i]=token;   
    token = strtok(NULL," ");
    i++;
  }
  argv[i]=NULL;           //set last value to NULL for execvp
  argc=i;              //get arg count
  for(i=0; i<argc; i++){
    printf("%s\n", argv[i]);   //print command/args
  }
  strcpy(progpath, path);      //copy /bin/ to file path
  strcat(progpath, argv[0]);      //add program to path
  for(i=0; i<strlen(progpath); i++){  //delete newline
    if(progpath[i]=='\n'){   
      progpath[i]='\0';
    }
  }
  int pid= fork();       //fork child
  if(pid==0){        //Child
    execvp(progpath,argv);
    fprintf(stderr, "Child process could not do execvp\n");
  }else{          //Parent
    wait(NULL);
    printf("Child exited\n");
  }
}
} 

Antwoord 1, autoriteit 100%

De ongeldige optie is omdat fgets()de '\n'behoudt wanneer je op enter drukt, probeer dit

if(!fgets(line, BUFFER_LEN, stdin))
  break;
size_t length = strlen(line);
if (line[length - 1] == '\n')
  line[length - 1] = '\0';

wanneer u ls -lprobeert aan te roepen, geeft u "-l\n"door als optie, vandaar het bericht.

Je zult moeten veranderen

strcmp(line, "exit\n")

naar

strcmp(line, "exit")

Antwoord 2

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#define BUFFER_LEN 1024
int main(){
  char user_input[BUFFER_LEN]; //get command line
  char* argv[120]; //user command
  int argc ; //argument count
  char* path= "/bin/"; //set path at bin 
  char file_path[50];//full file path
  while(1){
    printf("Simple Shell>> "); // Greeting shell during startup        
    if(!fgets(user_input,BUFFER_LEN, stdin)){
      break; //break if the command length exceed the defined BUFFER_LEN
    }
    size_t length = strlen(user_input);
    if(length == 0){
      break;
    }
    if (user_input[length - 1] == '\n'){
      user_input[length - 1] = '\0'; // replace last char by '\0' if it is new line char
    }
    //split command using spaces
    char *token;         
    token = strtok(user_input," ");
    int argc=0;
    if(token == NULL){
      continue;
    }
    while(token!=NULL){
      argv[argc]=token;   
      token = strtok(NULL," ");
      argc++;
    }
    argv[argc]=NULL; 
    strcpy(file_path, path); //Assign path to file_path 
    strcat(file_path, argv[0]); //conctanate command and file path      
    if (access(file_path,F_OK)==0){ //check the command is available in /bin
      pid_t pid, wpid;
      int status;
      pid = fork();
      if (pid == 0) { //child process 
        if (execvp(file_path,argv) == -1) {
         perror("Child proccess end"); 
        }
        exit(EXIT_FAILURE);
      } 
      else if (pid > 0) { // parent process
        wpid = waitpid(pid, &status, WUNTRACED); 
        while (!WIFEXITED(status) && !WIFSIGNALED(status)){
          wpid = waitpid(pid, &status, WUNTRACED); 
        }
      } 
      else {
        perror("Fork Failed"); //process id can not be null 
      }
    }
    else {
      printf("Command is not available in the bin\n"); //Command is not available in the bin
    }
  }
} 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes