Combineer twee of meer kolommen in een dataframe tot een nieuwe kolom met een nieuwe naam

Als ik bijvoorbeeld dit heb:

n = c(2, 3, 5) 
s = c("aa", "bb", "cc") 
b = c(TRUE, FALSE, TRUE) 
df = data.frame(n, s, b)
 n s   b
1 2 aa TRUE
2 3 bb FALSE
3 5 cc TRUE

Hoe combineer ik dan de twee kolommen nen sin een nieuwe kolom met de naam xzodat deze er als volgt uitziet:

p>

 n s   b   x
1 2 aa TRUE 2 aa
2 3 bb FALSE 3 bb
3 5 cc TRUE 5 cc

Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik paste.

df$x <- paste(df$n,df$s)
 df
#  n s   b  x
# 1 2 aa TRUE 2 aa
# 2 3 bb FALSE 3 bb
# 3 5 cc TRUE 5 cc

Antwoord 2, autoriteit 33%

Voor het invoegen van een scheidingsteken:

df$x <- paste(df$n, "-", df$s)

Antwoord 3, autoriteit 15%

Zoals al vermeld in opmerkingen van Uwe en UserR, zou een algemene oplossing in het tidyverse-formaat zijn om het commando unitete gebruiken:

library(tidyverse)
n = c(2, 3, 5) 
s = c("aa", "bb", "cc") 
b = c(TRUE, FALSE, TRUE) 
df = data.frame(n, s, b) %>% 
 unite(x, c(n, s), sep = " ", remove = FALSE)

Antwoord 4, autoriteit 9%

Gebruik dplyr::mutate:

library(dplyr)
df <- mutate(df, x = paste(n, s)) 
df 
> df
 n s   b  x
1 2 aa TRUE 2 aa
2 3 bb FALSE 3 bb
3 5 cc TRUE 5 cc

Antwoord 5, autoriteit 9%

Enkele voorbeelden met NA’s en hun verwijdering met toepassen

n = c(2, NA, NA) 
s = c("aa", "bb", NA) 
b = c(TRUE, FALSE, NA) 
c = c(2, 3, 5) 
d = c("aa", NA, "cc") 
e = c(TRUE, NA, TRUE) 
df = data.frame(n, s, b, c, d, e)
paste_noNA <- function(x,sep=", ") {
gsub(", " ,sep, toString(x[!is.na(x) & x!="" & x!="NA"] ) ) }
sep=" "
df$x <- apply( df[ , c(1:6) ] , 1 , paste_noNA , sep=sep)
df

Antwoord 6, autoriteit 8%

We kunnen paste0gebruiken:

df$combField <- paste0(df$x, df$y)

Als u geen opvulruimte wilt toevoegen aan het aaneengeschakelde veld. Dit is handiger als u van plan bent het gecombineerde veld te gebruiken als een unieke id die combinaties van twee velden vertegenwoordigt.


Antwoord 7, autoriteit 5%

In plaats van

 • paste(standaard spaties),
 • paste0(dwing het opnemen van ontbrekend NAals teken) of
 • unite(beperkt tot 2 kolommen en 1 scheidingsteken),

Ik zou een alternatief willen voorstellen dat zo flexibel is als paste0, maar voorzichtiger is met NA: stringr::str_c

library(tidyverse)
# check the missing value!!
df <- tibble(
 n = c(2, 2, 8),
 s = c("aa", "aa", NA_character_),
 b = c(TRUE, FALSE, TRUE)
)
df %>% 
 mutate(
  paste = paste(n,"-",s,".",b),
  paste0 = paste0(n,"-",s,".",b),
  str_c = str_c(n,"-",s,".",b)
 ) %>% 
 # convert missing value to ""
 mutate(
  s_2=str_replace_na(s,replacement = "")
 ) %>% 
 mutate(
  str_c_2 = str_c(n,"-",s_2,".",b)
 )
#> # A tibble: 3 x 8
#>    n s   b   paste     paste0   str_c   s_2  str_c_2  
#>  <dbl> <chr> <lgl> <chr>     <chr>   <chr>   <chr> <chr>   
#> 1   2 aa  TRUE 2 - aa . TRUE 2-aa.TRUE 2-aa.TRUE "aa" 2-aa.TRUE 
#> 2   2 aa  FALSE 2 - aa . FALSE 2-aa.FALSE 2-aa.FALSE "aa" 2-aa.FALSE
#> 3   8 <NA> TRUE 8 - NA . TRUE 8-NA.TRUE <NA>    ""  8-.TRUE

Gemaakt op 2020-04-10 door het reprex-pakket(v0.3.0)

extra opmerking uit de str_cdocumentatie

Zoals de meeste andere R-functies zijn ontbrekende waarden “besmettelijk”: wanneer een ontbrekende waarde wordt gecombineerd met een andere tekenreeks, zal het resultaat altijd ontbreken. Gebruik str_replace_na()om NAte converteren naar "NA"


Antwoord 8, autoriteit 3%

Er zijn andere geweldige antwoorden, maar in het geval dat u de kolomnamen of het aantal kolommen dat u wilt samenvoegen niet vooraf weet, is het volgende handig.

df = data.frame(x = letters[1:5], y = letters[6:10], z = letters[11:15])
colNames = colnames(df) # could be any number of column names here
df$newColumn = apply(df[, colNames, drop = F], MARGIN = 1, FUN = function(i) paste(i, collapse = ""))

Other episodes